PKO BP wychodzi z ofertą kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym

2018-08-28 16:37:36

PKO Bank Polski udostępnił klientom kredyty hipoteczne z oprocentowaniem stałym. Z oferty skorzystają jednak dopiero po wcześniejszym zawarciu umowy o kredyt Własny Kąt Hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym. Wniosek o zmianę sposobu naliczania odsetek mogą złożyć osoby, które zaciągnęły kredyt od 27 sierpnia 2018 r.

Kredytobiorcy zainteresowani zamianą oprocentowania kredytu hipotecznego ze zmiennego na stałe będą to mogli osiągnąć za pomocą zawarcia aneksu do zawartej już umowy. Aneks ma być bezpłatny.

Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania będą usieli spełnić następujące warunki:

  • mieć zdolność kredytową,
  • nie zalegać ze spłatą rat,
  • pozostały okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat, począwszy od dnia następującego po dniu podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Wniosek o zmianę sposobu oprocentowania można złożyć dopiero po całkowitej wypłacie kredytu. Kredytobiorcy, których kredyt będzie wypłacany w transzach, muszą poczekać ze zmianą stopy procentowej do czasu uruchomienia ostatniej transzy.

Względem osób, które w przyszłości zawnioskują o zmianę sposobu oprocentowania dla kredytu zawartego wcześniej niż przed dwoma laty, będzie zastosowana procedura ponownej weryfikacji zdolności kredytowej. Nie będzie jednak wówczas możliwości jednoczesnego podwyższenia kwoty kredytu.

Oprocentowanie stałe będzie obowiązywało przez 5 lat. W tym czasie klient nie będzie ponownie przejść na oprocentowanie zmienne. Dla klienta oznacza to stałą wysokość rat w okresie obowiązywania stałej stopy, niezależnie od zmian wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M.

Stałą stopę procentową PKO BP wyliczy na podstawie dwóch składowych:

  • 5-letniej stałej stopy bazowej, określonej przez bank, obowiązującej w danym dniu roboczym oraz
  • marży banku - ustalanej dla poszczególnych klientów indywidualnie.

Uwaga! Osoby, które zechcą nadpłacić lub całkowicie spłacić zadłużenie w czasie obowiązywania stałej stopy procentowej, będą musiały się liczyć z dodatkową opłatą, która stanowi rekompensatę dla banku, wyliczaną zgodnie z zasadami określonymi w aneksie do umowy kredytowej.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam