Koszty leasingu

2011-02-15 17:15:12

Rata leasingowa to podstawowa stała opłata wnoszona przez korzystającego z przedmiotu leasingu (samochodu, maszyny) na rzecz finansującego. Najczęściej regulowania jest co miesiąc. Ale to nie jedyne obciążenie związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Najpierw jest wpłata początkowa, zwana również czynszem inicjalnym. Uiszcza się ją w momencie zawarcia umowy lub oddania przedmiotu leasingu w użytkowanie. Wartość opłaty wstępnej jest określona w umowie. Ma wpływ na wysokość rat leasingowych. Im wyższa wpłata początkowa, tym niższa suma opłat leasingowych. Na koszt leasingu składają się też opłaty manipulacyjne, które leasingobiorca uiszcza z tytułu kosztów obsługi transakcji. Warto jednak dodać, że firmy leasingowe coraz rzadziej pobierają opłaty manipulacyjne.

Głównym obciążeniem finansowym, z którym musi liczyć się leasingobiorca, są raty leasingowe. Ich wysokość może być dowolnie uregulowana przez obie strony. Mogą być równe przez cały okres umowy, mogą być malejące lub rosnące. Niektóre firmy leasingowe umożliwiają opłacanie rat w wysokości ustalanej indywidualnie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy działalność korzystającego jest sezonowa.

Na ostateczną wysokość koszty leasingu wpływa też wartość wykupu przedmiotu leasingu. Istotnym wydatkiem może być też koszt ubezpieczenia przedmiotu transakcji. Kodeks cywilny w przepisach dotyczących umowy leasingu, nie reguluje, kto ma ponieść ciężar ubezpieczenia, jednakże w praktyce spoczywa on zazwyczaj na leasingobiorcy.

Na wysokość kosztu całkowitego leasingu mają wpływ: wysokość wkładu własnego, okres obowiązywania umowy, wysokość wykupu oraz stopa procentowa właściwa dla waluty umowy leasingowej (WIBOR dla PLN, EURLIBOR dla EUR, LIBOR dla pozostałych walut).

Dodatkowe koszty leasingu
Opłata wstępna, tzw. czynsz inicjalny to nie jedyny, poza miesięcznymi ratami leasingowymi, koszt związany z obsługą umowy leasingu. Firma leasingowa będzie co miesiąc wysyłała do ciebie faktury z kwotą miesięcznej raty. Ale to nie cały koszt. Tabela Opłat i Prowizji to w dużej mierze swoisty cennik usług ponadstandardowych. Można w niej znaleźć takie pozycje jak opłata za cesję umowy leasingu czy zmianę harmonogramów. Są też pozycje związane z windykacją, przykładowo opłaty za monit (wezwanie do zapłaty), jak i koszt ewentualnego wznowienia umowy po wypowiedzeniu.

Sprawdź teraz najlepsze oferty leasingu!

Będziesz musiał zapłacić za rejestrację pojazdu, ubezpieczenie ale także...za każdą zmianę w umowie. Załóżmy, że w czasie jej trwania zdecydujesz się skrócić lub wydłużyć czas leasingu. Zostaniesz obciąży opłatą za zmianę harmonogramu. Zwykle jest to kwota ok. 200-300 zł. Niektóre pozycje Tabeli Opłat mogą być zaskoczeniem. Do tych bardziej kontrowersyjnych należy naliczanie opłaty przez firmę leasingową (z reguły ok. 50 PLN) za udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania. Dzieje się tak kiedy np., policja musi ustalić kierującego pojazdem, któremu zrobiono zdjęcie przy użyciu fotoradarem. Zwraca się wtedy do właściciela, czyli firmy leasingowej, który ma obowiązek przekazać dane leasingobiorcy.

Dla leasingobiorcy, w takim przypadku, jest to dodatkowa przykrość finansowa, powiększająca wysokość mandatu. Z drugiej jednak strony firmy leasingowe, posiadające w obsłudze tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy umów i pojazdów, do takich czynności muszą oddelegować co najmniej kilka osób, a jest to dla firmy dodatkowy koszt.

Dokładna analiza Tabeli Opłat i Prowizji powinna być ważnym elementem decydującym o wyborze firmy leasingowej. Pamiętać trzeba, że ponosimy też koszty podatku od środków transportu czy np. ubezpieczenia.

Kto ponosi koszty rejestracji przedmiotu?

Koszt rejestracji przedmiotu leasingu ponosi leasingobiorca. Jeśli mamy do czynienia z samochodem, musimy go zarejestrować w Wydziale Komunikacji. Może się zdarzyć, że samochód jest rejestrowany przez właściciela, czyli firmę leasingową. Wtedy jednak płatność będzie refakturowana i ostatecznie koszt całej operacji będzie i tak przerzucony na klienta, czyli leasingobiorcę.

Jeżeli przedmiotem leasingu jest maszyna czy jakieś inne urządzenie, które podlega specjalnym przepisom użytkowania może istnieć konieczność rejestracji tego urządzenia lub przeprowadzania badań technicznych w określonych instytucjach, np. Urzędzie Dozoru Technicznego. Takie koszty ponosi leasingobiorca.

Czytaj dalej >>


Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl