Dotacje dla innowacyjnych firm

2014-04-17 10:54:00

Innowacyjne firmy, ukierunkowane na rozwój swoich produktów i usług, będą, w najbliższych latach, mogły korzystać z szeregu źródeł pozwalających na uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zaplanowanych projektów rozwojowych.

Ostatnie miesiące obfitują w informacje na temat szans i możliwości z jakich, już w niedługim czasie, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy. Pomimo faktu, iż pożegnaliśmy już pierwszy kwartał 2014 roku, nadal nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 kojarzy się wielu przedsiębiorcom z niewiadomą i obawami przed zmianami. Niemniej jednak przygotowania trwają i z pewnością w najbliższych miesiącach poznamy szczegółowe zamierzenia poszczególnych instytucji związane z dystrybucją rekordowej sumy środków.

Innowacja - co z tą definicją?

Nowa perspektywa to nie tylko nowe programy operacyjne, ale również istotne zmiany z sposobie dystrybuowania środków, nowa mapa pomocy, nowe priorytety i nowa odsłona innowacyjności. Innowacyjność to słowo, jakie jest nieodłącznym towarzyszem słowa dotacji. W perspektywie finansowej 2014-2020, zmieni się jednak jego znaczenie w kierunku analizowania, weryfikacji, odkrywania tego co nieznane, co niesprawdzone i co niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. W tym kontekście, przede wszystkim, ma ono związek z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Tym samym zauważyć należy znaczącą zmianę polityki wsparcia finansowego dla firm, z dotychczasowych inwestycji ku kreowaniu innowacji (z preferencją dla projektów realizowanych wspólnie przez sektor biznesu i nauki). Zmiana ta jest podyktowana również koniecznością większego zaangażowania polskich podmiotów w realizowane projekty na szczeblu międzynarodowym, jak również zwiększenia udziału przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez sektor nauki i biznesu. Niewątpliwie zachęta w postaci dofinansowania części kosztów projektów innowacyjnych stanie się zachętą dla przedsiębiorców do podejmowania nowych wyzwań badawczych, z których część na pewno zmieni oblicze polskiej i europejskiej gospodarki.

Dla kogo te dotacje?

Dofinansowanie jest obecnie i będzie przez najbliższe lata skierowane głównie do firm innowacyjnych, gotowych wdrażać nowe rozwiązania, z aspiracjami do rozwoju nowych technologii i produktów. Oczywiście nadal szczególnie preferowaną grupą będą podmioty z sektora MŚP, chociaż instytucje zauważają znaczący udział dużych przedsiębiorstw w sferze kreowania nowych rozwiązań czy współpracy z nauką. Na tym tle zasadny jest podział na:

• Dotacje w ramach konkursów, które realizowane będą na szczeblu europejskim i międzynarodowym
• Dotacje w ramach programu na szczeblu krajowym
• Dotacje w ramach programów na szczeblu regionalnym

Na szczeblu krajowym, na szczególną uwagę zasługuje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, jaki umożliwi finansowanie:

• ambitnych i innowacyjnych a niejednokrotnie przełomowych z punktu widzenia poszczególnych branż, projektów o charakterze badawczo-rozwojowym
• przedsięwzięć demonstracyjnych – pozwalających na sprawdzenie w warunkach rzeczywistych sposobu funkcjonowania nowych rozwiązań
• przedsięwzięć mających na celu pierwsze wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych
• projektów mających na celu rozwój zaawansowanej infrastruktury, która będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych

W ramach tego programu zaplanowane jest również finansowanie przedsięwzięć badawczych odnoszących się do rozwoju technologii stosowanych w wybranych branżach, takich jak: branża lotnicza (program INNOLOT) czy branża zaawansowanej medycyny (program INNOMED). Planowane jest również zwiększenie możliwości finansowania wspólnych projektów, podejmowanych przez sektor biznesu z sektorem nauki.

Regiony a dotacje

W nowej perspektywie znacznie więcej środków i działań realizowanych będzie na szczeblu regionalnym. Podejście takie przyczyni się do przygotowania instrumentów wsparcia, które odpowiadają specyficznym potrzebom poszczególnych województw. Jednakże obok większej ilości środków (z których co najmniej połowa w każdym z województw zostanie w sposób pośredni i bezpośredni skierowana do przemysłu) pojawiły się zmiany ograniczające kierunki wydatkowania środków:

Inteligentne specjalizacje – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w każdym z województw powinno być utrzymane ścisłe powiązanie wspierania przedsiębiorczości z uznanymi za kluczowe (i wpisanymi w regionalne strategie innowacji). Zaznaczyć należy, iż część dotacji (wybrane cele tematyczne) zostanie skierowana wyłącznie do firm działających w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje, natomiast w części obszarów tematycznych wpisanie projektu w ich zakres pozwoli na uzyskanie preferencji w ocenie.

Pieniądze na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw – zgodnie z przyjętymi założeniami, wsparcie finansowe inwestycji mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw (zaliczanych do sektora małych i średnich) będzie możliwe głównie w obrębie RPO. Jest to istotna zmiana w porównaniu do oferty programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Wykorzystanie instrumentów finansowych we wsparciu przedsiębiorstw – ustalenia w tym zakresie są w toku, jednakże już teraz należy wziąć pod uwagę fakt, iż projekty w nowej perspektywie podzielone zostaną według poziomu ryzyka dla inwestora. Zastosowany zostanie następujący mechanizm – dla przedsięwzięć charakteryzujących się większym ryzykiem dla Wnioskodawcy (w tym ryzyko rynkowe) – jak np. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (czy w części regionów pierwsze wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii), nadal udzielane będą bezzwrotne dotacje. Z kolei mechanizm finansowania inwestycji (np. zakup urządzeń, sprzętu, wyposażenia) uwzględniał będzie również instrumenty finansowe (np. pożyczki preferencyjne, kredyty itp.).

Wsparcie finansowe skierowane głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – wyjątkiem będą inwestycje w obszarach energetyki, ochrony środowiska oraz przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Nowy okres programowania - nowe wyzwania, nowa mapa pomocy

Nowa perspektywa finansowa zmieni kierunek udzielania dotacji w Polsce. Przede wszystkim wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu opracowywanie nowych rozwiązań i kreowanie nowych technologii. Stąd też w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wspierane będą projekty badawcze (na różnych poziomach gotowości technologii). Zmianie ulegnie również tryb oceny projektów badawczo-rozwojowych. Dążąc do znaczącego skrócenia procedury weryfikacji aplikacji a tym samym skrócenia czasu od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już w tym roku przeprowadziło test nowej procedury – określany jako „szybka ścieżka”. Dzięki przyjętym rozwiązaniom 60 dni wystarczyło na ocenę wszystkich zgłoszonych projektów i opublikowanie listy rankingowej. W takim trybie planowane jest prowadzenie części konkursów w ramach nowej perspektywy. Położony zostanie również większy nacisk na współpracę sektora przemysłu z nauką, jak również bardziej aktywne uczestnictwo polskich podmiotów w projektach międzynarodowych (w tym zakresie Ministerstwo planuje uruchomienie dodatkowych instrumentów wspierających wstępne dokonanie oceny przygotowanej aplikacji, co umożliwi podniesienie skuteczności ubiegania się o wsparcie w ramach Programu Ramowego).

Zmianie ulegnie również intensywność wsparcia w regionach. Już od 1 lipca 2014 roku w większości województw obniżone zostaną poziomy dofinansowania dla przedsiębiorców. Wyjątek stanowić będą 4 województwa „ściany wschodniej” – tj. podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie intensywność wsparcia się nie zmieni i wyniesie od 50% do 70% (w zależności od wielkości wnioskodawcy). Z kolei województwo mazowieckie zostanie podzielone na podregiony, dla których ustalono różne poziomy podstawowe wsparcia od 15% (dla Warszawy), poprzez 20% (podregion warszawski zachodni) do 35% (podregion ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni).

Autor: Magdalena Mróz

PNO Consultants

Ekspert Comperia.pl