Dokąd po najlepszy kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Brak środków na wkład własny już nie jest przeszkodą w zakupie mieszkania lub domu. Mając zdolność kredytową, możesz skorzystać z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, którym sfinansujesz aż do 100% wartości nabywanego lokum. Sprawdziliśmy, w którym z banków uzyskasz kredyt bez wkładu własnego na najlepszych warunkach.

Celem programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” jest likwidacja bariery braku środków na wkład własny, którego wniesienie standardowo jest wymagane dla uzyskania kredytu hipotecznego. Program daje możliwość pozyskania kredytu hipotecznego w wysokości do 100% ceny zakupu nieruchomości. Jest oferowany singlom, małżeństwom lub parom, które posiadają co najmniej jedno wspólne dziecko, z zabezpieczeniem w postaci gwarancji spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM). Po spełnieniu określonych warunków, umożliwia również skorzystanie ze spłaty rodzinnej, czyli bonusu pieniężnego z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), przyznawanego na poczet wcześniejszej spłaty kredytu.

Ile wynosi gwarancja BGK?

Zakres gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi od 10% do 20% wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt hipoteczny, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 100 tys. zł.

Koszty uzyskania gwarancji

Uzyskanie gwarancji jest płatne. Jednorazowa prowizja za udzielenie gwarancji (pobierana przez BGK za pośrednictwem banku kredytującego) wynosi 1% kwoty gwarancji (maksymalnie 1000 zł).

Warunki gwarantowanego kredytu

Gwarantowany kredyt hipoteczny może zostać przeznaczony na nabycie prawa własności lokalu/domu mieszkalnego (w tym z jego wykończeniem) oraz wkład budowlany. Wymagany okres trwania kredytu to 15-30 lat, a jego spłata może się odbywać w ratach równych lub malejących. Kredyt może zostać zaciągnięty ze stałą lub zmienną stopą procentową, wyłącznie w polskiej walucie.

Limity cenowe i ograniczenia

Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu nabywanego na kredyt z gwarancją nie może przewyższać 130% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu lub 120%, gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.

Z grona potencjalnych beneficjentów programu wykluczone są osoby prowadzące wspólne gospodarstwo z domownikami posiadającymi prawo własności innego mieszkania lub domu lub które zbyły to prawo w ciągu ostatnich pięciu lat w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej. Wyjątkiem są rodziny z co najmniej dwójką dzieci – w przypadku tych gospodarstw dopuszcza się posiadanie łącznie jednego mieszkania o powierzchni:

 • do 50 m kw., gdy dzieci jest dwoje,
 • do 75 m kw., gdy jest troje dzieci,
 • do 90 m kw., gdy jest czworo dzieci,
 • limit metrażu nie dotyczy rodzin z co najmniej pięciorgiem dzieci.

Spłata rodzinna

Spłata rodzinna, dokonywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przysługuje beneficjentom, którym w trakcie udziału w programie urodzi się drugie lub kolejne dziecko. W przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko, BGK spłaci za kredytobiorcę 20 000 zł kredytu, a w przypadku każdego kolejnego dziecka suma ta zwiększy się do aż 60 000 zł (ale nie więcej niż kwota pozostałej do spłaty części kapitałowej kredytu z gwarancją).

Aby skorzystać ze spłaty rodzinnej, należy spełnić poniższe warunki:

 • żadna z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie może mieć prawa własności mieszkania albo domu innego niż nabyty albo wybudowany w ramach kredytu z gwarancją,
 • żadnej z osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie może przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • powiększenie gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko musi nastąpić w okresie spłaty kredytu,
 • umowa kredytu nie może zostać wypowiedziana.

Formalności związane z pozyskaniem środków na spłatę ograniczają się do złożeniu w swoim banku formularza zlecenia spłaty rodzinnej (odrębnie dla każdego dziecka) w czasie do roku od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.

Najlepszy kredyt z gwarancją w Banku Pekao S.A.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest dostępny w bankach, które podpisały z BGK stosowne umowy o współpracy. Aktualnie na liście kredytodawców umożliwiających uzyskanie finansowania nieruchomości bez wkładu własnego znajdują się:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BPS S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.

Sprawdziliśmy, w którym z nich osoby zamierzające skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” uzyskają najatrakcyjniejsze warunki spłaty. Najlepszy bank wyłoniliśmy podczas porównania ofert kredytu na zakup mieszkania o wartości 500 tys. zł, spłacanego przez 25 lat w ratach równych (oprocentowanie zmienne), bez wkładu własnego.

Uwzględniając założenia rankingu, obecnie najlepsze warunki kredytowania oferuje Bank Pekao S.A. Rata od kredytu zawieranego na 500 000 zł przy 25-letnim okresie spłaty wyniesie 4 455,69 zł. Oprocentowanie umowy sięgnie 10,13%, przy czym marża to 2,5%.

Z oferty można skorzystać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. lub za pośrednictwem infolinii. Korzystając ze zdalnej ścieżki wnioskowania, wymagane dokumenty można przesłać mailowo, dzięki czemu w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej w oddziale banku można się pojawić tylko raz – na podpisanie umowy.

Ekspert Comperia.pl