Czym są obligacje municypalne?

2013-10-15 11:40:26

Rynek oferuje wiele sposobów pomnażania oszczędności. Jedną z nich jest inwestycja w dłużne papiery wartościowe, czyli w obligacje. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju obligacji oferują one różną wysokość oprocentowania i są obarczone różnym ryzykiem. Ciekawą grupę tych instrumentów stanowią obligacje municypalne. Czym są i jak działają takie papiery?

Obligacja to papier wartościowy, który swoją konstrukcją przypomina tradycyjny kredyt bankowy. Instytucja potrzebująca kapitału (emitent obligacji) pożycza go od osób/podmiotów dysponujących nadwyżkami środków pieniężnych (obligatariusz - posiadacz obligacji). Podobnie jak w kredycie bankowym mamy tu więc do czynienia z dłużnikiem oraz wierzycielem.

Oczywiście, taka „pożyczka” nie jest darmowa. W zamian za udostępnienie środków, emitent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz obligatariusza odpowiednich odsetek (obligacje kuponowe) oraz zwrotu kwoty nominalnej obligacji w dniu jej wykupu.

Municypalne czyli?

Na rynku można spotkać wiele rodzajów obligacji. Biorąc pod uwagę kryterium emitenta możemy wyróżnić obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne i wspomniane już w tytule obligacje municypalne, zwane też komunalnymi.

Obligacje municypalne są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na ogół ich wykup i spłata odbywa się z dochodów otrzymywanych z wpływów podatkowych, jakie osiąga dane miasto lub powiat. Wysokość oprocentowania obligacji komunalnych w dużej mierze zależy od zaufania i prestiżu, jakim cieszy się dany emitent. Na ogół papiery te są wyżej oprocentowane niż obligacje skarbowe, gdyż ryzyko niewypłacalności wybranej jednostki samorządu terytorialnego jest wyższe aniżeli bankructwo całego państwa.

Jakie przynoszą zyski?

Oprocentowanie obligacji municypalnych najczęściej jest zmienne. Z reguły obejmuje wybraną stopę rynkową WIBOR powiększoną o odpowiednią marżę. Średnia rynkowa dla tego typu papierów waha się w przedziale od 4 do ponad 6 proc. i w dużej mierze zależy od „jakości” emitenta.

Obecnie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są m. in. obligacje Warszawy(WAW0318), Krakowa (KRA0423), Siedlec (SIE1127), Wałbrzycha (WAL1025) i Elbląga (ELG0524).

Wymienione powyżej przykłady stanowią tylko niewielki wycinek całej oferty, z jakiej może skorzystać każdy inwestor. Szczegółowy opis tych papierów i listę aktualnie notowanych instrumentów można znaleźć na stronie internetowej http://gpwcatalyst.pl.

Na zakończenie warto wspomnieć, że inwestycja w obligacje komunalne może być doskonałym uzupełnieniem posiadanego dotychczas portfela inwestycyjnego. Niezbyt wysokie ryzyko oraz stosunkowo atrakcyjny zarobek sprawiają, że takie papiery mogą okazać się naprawdę udaną lokatą kapitału.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk