Arbiter Bankowy czy Rzecznik Finansowy? Do kogo zwrócić się o pomoc w sporach z bankami?

2017-06-11 10:10:13

W sporach z podmiotami rynku finansowego: bankami, firmami pożyczkowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi etc. zwykły klient nie musi stać na straconej pozycji. Choć mało kogo stać na sztab wykwalifikowanych prawników, to każdy może się zwrócić o pomoc do jednej z wielu instytucji stojących na straży praw konsumenta. Wśród nich znajdziemy Arbitra Bankowego i Rzecznika Finansowego. Wyjaśniamy, w jaki sposób mogą oni wesprzeć nas w sporach z bankami.

Jeśli Twój bank niesłusznie obarczył Cię opłatami, nie wywiązał się z umowy lub zawinił w inny sposób, przed zwróceniem się o pomoc do którejkolwiek instytucji prokonsumenckich, złóż w banku reklamację. Ma on 30 dni (do 60 dni w uzasadnionych przypadkach) na udzielenie Ci odpowiedzi. Gdy ta droga zawiedzie, możesz skorzystać z usług Arbitra Bankowego lub Rzecznika Finansowego. W ostateczności - jeśli żaden ze sposobów polubownego rozwiązania konfliktu nie spełni Twoich oczekiwań - możesz zdecydować się na ostateczny krok, walcząc o swoje prawa przed sądem, np. posiłkując się opinią (tzw. istotnym poglądem) Rzecznika Finansowego.

Arbiter Bankowy

Bankowy Arbitraż Konsumencki to instytucja, której zadaniem jest pozasądowe rozstrzyganie sporów na linii konsument-bank. Arbiter zajmuje się sprawami zgłaszanymi tylko przez osoby fizyczne, które zawarły z bankiem umowę niedotyczącą działalności gospodarczej, a jednocześnie skarżą bank za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności bankowych lub innych. Arbiter rozstrzyga konflikty, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 8 tys. zł. Co istotne, decyzje wydane przez arbitra są uznawane za ostateczne dla banku, jednak nie dla konsumenta. Oznacza to, że w przypadku niesatysfakcjonującego orzeczenia dla klienta, ten może dochodzić swoich roszczeń sądownie. Bank takiej możliwości już nie ma.

Rzecznik Finansowy

Do Rzecznika Finansowego (który zastąpił instytucję Rzecznika Ubezpieczonych) sprawy mogą zgłaszać osoby fizyczne będące klientami instytucji finansowych, także wtedy - w przeciwieństwie do Arbitrażu - gdy problematyczne kwestie są związane z prowadzoną działalnością przez nie gospodarczą. Dzięki temu można uzyskać pomoc w przypadku, gdy konsument chce złożyć indywidualną skargę na bank, bank spółdzielczy, SKOK, firmę pożyczkową, ubezpieczalnię czy fundusz inwestycyjny lub towarzystwo emerytalne. Do Rzecznika możemy zgłosić się po poradę, z prośbą o interwencję w sporze z daną instytucją, udział w postępowaniu polubownym, a nawet po pomoc podczas postępowania sądowego. Część usług Rzecznika jest bezpłatna (złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez RF), a część wymaga uiszczenia opłaty (wniosek o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a instytucją finansową).

Eksperci Rzecznika Finansowego służą pomocą poprzez:

  • infolinię (w dni robocze w godz. 8.00-18.00 (numery telefonów:

22 333-73-26,
22 333-73-27,
22 333-73-28,

  • kontakt mailowy (porady@rf.gov.pl oraz biuro@rf.gov.pl),
  • a nawet przez profil na Facebooku (@RzecznikFinansowy).

Co ważne, Rzecznik nie ma możliwości wydawania decyzji wiążących dla podmiotów rynku finansowego.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam