Karencja w polisie na życie nie oznacza braku ochrony

2015-05-28 15:34:04

Decydując się na polisę na życie, musimy wiedzieć, że nie będzie ona nas chronić od razu po zapłaceniu pierwszej składki. Jest tak ze względu na okres karencji wyznaczany przez firmę ubezpieczeniową. Wówczas jednak ubezpieczony ma zapewnioną ochronę tymczasową.

Karencja to okres przypadający bezpośrednio po zawarciu ubezpieczenia, przez który towarzystwo nie udziela ochrony, chyba, że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W rzeczywistości oznacza to, że pomimo wpłacenia składki i zawarcia umowy ubezpieczeniowej przez określony okres ubezpieczony nie może domagać się od towarzystwa wypłaty świadczenia.

Karencja służy zabezpieczeniu interesów firmy ubezpieczeniowej przed nieuczciwymi klientami, którzy chcieliby wyłudzić wypłatę świadczenia, przy świadomości tego, że zajście szkody jest nieuniknione.

Ubezpieczenie na życie 

W przypadku ubezpieczeń na życie wymagane są ankiety medyczne, a czasem specjalne badania weryfikujące stan zdrowia, które wpływają na ustalenie okresu karencji, czyli okresu pomiędzy podpisaniem umowy a rozpoczęciem okresu ochrony. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przy polisach na życie żądają 12-miesięcznego okresu karencji, a niektóre tylko trzech. Jest to zależne od ubezpieczyciela i wybranego wariantu ubezpieczeniowego.

Ochrona tymczasowa

Osoba ubezpieczona, pomimo okresu karencji, nie pozostaje całkowicie bez ochrony. W początkowym czasie trwania umowy klient podlega pod ochronę tymczasową, która zaczyna obowiązywać już w kolejnym dniu po złożeniu wniosku ubezpieczeniowego i wpłaceniu pierwszej składki. Najczęściej tego typu ochronie ubezpieczony podlega przez okres około 60 dni, okres ten kończy się wraz z objęciem klienta ochroną właściwą, jaka została szczegółowo określona w polisie ubezpieczeniowej.

Zasady funkcjonowania tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej powinny być ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie. 

Ochrona tymczasowa może obejmować wypłatę świadczenia na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli zdarzy się on następnego dnia po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu pierwszej składki w firmie ubezpieczeniowej. 

Wysokość świadczenia będzie równa wysokości sumy ubezpieczeniowej określonej we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie. Dodatkowo ubezpieczenie może wykluczać wypłatę świadczenia w okresie ochrony tymczasowej w przypadku, gdy ubezpieczony np. ulegnie wypadkowi na skutek uprawiania niebezpiecznych sportów i zajęć.

Marzena Kazbieruk