Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych w 2015 roku?

2015-04-23 10:12:17

Zaległości podatkowe dobrze jest uregulować w możliwie jak najkrótszym terminie. Zwłoka wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci odsetek. Ile one wyniosą w 2015 roku?

5 marca tego roku weszła w życie uchwała RPP, która definiuje obowiązujące stopy procentowe. Wynoszą one obecnie:

  • 1,5% - to stopa referencyjna w skali roku,
  • 2,5% - stopa lombardowa w skali roku,
  • 0,5% - stopa depozytowa w skali roku,
  • 1,75% - stopa redyskontowa weksli w skali roku.

Dlaczego RPP tnie stopy procentowe?

Uzasadnieniem dla obniżki stóp procentowych jest szeroko rozpatrywana sytuacja na rynku finansowym i gospodarczym. Rada Polityki Pieniężnej odnotowała, że w kraju nieznacznie spowolnił wzrost gospodarczy a pomimo poprawy na rynku pracy, płace pozostają w strefie umiarkowanej dynamiki wzrostu.

Stopa bezrobocia ulega obniżaniu. Spadek cen surowców i umiarkowana dynamika wzrostu płac mogą pogłębiać zjawisko deflacji. Biorąc pod uwagę te wszystkie przesłanki, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej obniżce stóp procentowych, co nie ma jednak wpływu na poziom odsetek od zaległości podatkowych.

Spadek zysków omija fiskusa

Obniżka stóp procentowych NBP nie spowodowała obniżenia poziomu odsetek od zaległości podatkowych. Te wynoszą od października 2014 roku 8%.

Zgodnie z art. 56§1 Ordynacji podatkowej poziom odsetek od zaległości podatkowych wylicza się jako dwukrotność stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP podwyższoną o 2 p.p. Jest jednak jeden warunek - stawka ta nie będzie może być niższa niż 8%. Wskutek tego odsetki podatkowe przyjęły wartość 8%, mimo iż rachunek ich wyliczenia przedstawia się w następujący sposób:

2,5 p.p. x 2 + 2 p.p. = 7 p.p

Wysokość odsetek podatkowych już nie spadnie

Nawet jeśli RPP kolejny raz obniży stopy procentowe, choć Rada podkreśliła, że ostatnia obniżka zamyka okres łagodzenia polityki pieniężnej i dalsze obniżki stóp procentowych nie są przewidywane, to wartość odsetek podatkowych i tak nie spadnie.

8% to dość wysoka stawka, choć i tak uległa obniżeniu z wyższych poziomów na przestrzeni ostatnich lat. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest regulowanie należności na bieżąco, upewnianie się, że wszystkie płatności są dokonywane w terminie. Przeoczenie terminu zapłaty i odwlekanie uregulowania długu może skutkować dużo wyższymi kosztami ostatecznymi, które będą uzależnione od tego, przez jaki okres czasu będą narastały zaległości.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam