Ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania. Jak walczyć o swoje?

2015-03-30 11:17:17

W przypadku, gdy czujemy się poszkodowani przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możemy złożyć skargę na ubezpieczyciela. Podpowiadamy, w jaki sposób należy to zrobić.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) czuwa nie tylko nad rynkiem stricte bankowym, ale nadzoruje także funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Instytucja ta nie rozpatruje jednak pojedynczych spraw zgłaszanych przez konsumentów. To zadanie Sądu Polubownego przy KNF. Wchodząc na drogę sporna z ubezpieczycielem, najpierw powinniśmy jednak złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych.

Rzecznik ubezpieczonych

Gdy ubezpieczyciel odmówi poszkodowanemu odszkodowania, wtedy możemy odwołać się od tej decyzji do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli takie odwołanie nie poskutkuje, możemy złożyć skargę od rzecznika ubezpieczonych. Rzecznik zażąda od ubezpieczyciela wyjaśnień i wyrazi swoją opinię. Nie ma jednak prawa nakazać firmie ubezpieczeniowej zmiany decyzji.

Skarga do rzecznika ubezpieczonych może być złożona osobiście lub wysłana pocztą na adres kancelarii:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa 

W treści skargi należy opisać dokładnie sprawę i związane z nią działania, powinny się tam znaleźć:

  • zarzuty względem ubezpieczyciela, które mają świadczyć o jego nieprawidłowym działaniu;
  • argumenty potwierdzające roszczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń;
  • oczekiwania wobec rzecznika ubezpieczonych odnoszące się do sposobu załatwienia sprawy, tzn. czy ma być to podjęcie interwencji w zakładzie ubezpieczeń, czy też wyłącznie określenie stanowiska rzecznika w tej sprawie.

W piśmie powinny znaleźć się także dane dotyczące poszkodowanego, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, numer PESEL. Będzie potrzebne również pełnomocnictwo, jeśli skarga składana jest w imieniu innej osoby.

Dodatkowe dokumenty

Do skargi powinniśmy dołączyć kserokopie dokumentów, które są istotne dla danej sprawy, a także kopię korespondencji z zakładem ubezpieczeń w przypadku jej posiadania. Wśród tych dokumentów powinny znaleźć się także następujące dane:

  • nazwa ubezpieczyciela, od którego dochodzimy roszczeń i rodzaj ubezpieczenia;
  • data oraz miejsce zdarzenia, którego wywołało roszczenie wobec towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • numer polisy.

W przypadku, gdy powyższe działania nie przyniosą rezultatów, możemy sprawę skierować do sadu.

Ilona Maciejuk