Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z OC? Sprawdź, co zrobić

2015-03-11 09:04:02

W przypadku stłuczki lub wypadku drogowego, spowodowanego nie z naszej winy, dostajemy odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Czasami jednak firmy ubezpieczeniowe, powołując się na OWU, nie chcą wypłacić odszkodowania. Co może zrobić w takiej sytuacji poszkodowany?

Dokumentem, na który powołują się firmy ubezpieczeniowe, odmawiając odszkodowania, są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Każdy właściciel polisy OC powinien dokładnie zapoznać się z tym załącznikiem jeszcze przed podpisaniem umowy jakiejkolwiek polisy.Pamiętajmy jednak, że warunki komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są określone ustawowo - nie będą się więc różniły w ofertach OC poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Przyczyny odmowy

Najczęściej ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, gdy:

  • składka OC nie została opłacona,
  • zaistniał problem z prawidłowym wykazaniem szkody,
  • poszkodowany podał nieprawdziwe informacje,
  • szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • brakuje wystarczających dowodów potwierdzających zaistnienie zdarzenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania to jedno, ale może się również zdarzyć, że ubezpieczyciel obniży wysokość należnego zadośćuczynienia. Co wówczas robić?

Odwołanie

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania OC, mamy prawo odwołać się od tej decyzji. W pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się z uzasadnieniem ubezpieczyciela, a następnie złożyć drogą pisemna odwołanie. Pismo to powinno zawierać podstawowe dane (m.in. numer szkody i numer polisy) oraz nasze zastrzeżenia do decyzji firmy ubezpieczeniowej. W odwołaniu trzeba wnieść o powtórne rozpatrzenie sprawy. Ważne, żeby posiadać mocne argumenty lub dowody potwierdzające naszą racje, np. niezależna wycena szkód sporządzona przez warsztat samochodowy. Na złożenie odwołania mamy 3 lata, po tym czasie roszczenia ulegają przedawnieniu.

Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych

Gdy odwołanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, możemy wystosować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, który został powołany specjalnie do tego celu. Skarga powinna być sporządzona na piśmie i musi zawierać dokładny opis sprawy oraz kopie niezbędnych dokumentów. Rozpatrzenie sprawy potrwa około miesiąc, a kolejne 30 dni będziemy czekać na odpowiedź ubezpieczyciela.

Sąd i KNF

Spór można również rozwiązać w sądzie polubownym działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Decyzje tej instytucji mają taką sama moc prawną jak sądów powszechnych, jednak koszty postępowania są dużo niższe. Minusem takiego wyjścia jest niestety to, że na postępowanie przed tym sądem musi zgodzić się także ubezpieczyciel.

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego i jeśli czujemy się poszkodowani przez ubezpieczyciela, także tam możemy złożyć skargę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości KNF może nałożyć karę pieniężną na firmę ubezpieczeniową lub nakazać jej wypłatę odszkodowania.

Ilona Maciejuk