Przedawnienie odsetek a wyrok sądu

2015-02-16 09:06:08

Uzyskaliśmy wyrok sądowy dotyczący egzekwowanej przez nas należności względem dłużnika, ale mimo to dłużnik nie spłaca jej? Pamiętajmy, że część odsetek od zasądzonych kwot może ulec przedawnieniu wcześniej niż pozostała część długu.

Kwestię przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu reguluje Kodeks cywilny. Należność główna stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu ulega dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia, problemem może okazać się kwestia zasądzonych w wyroku sądowym odsetek za opóźnienie.

Ogólny termin przedawnienia odsetek wynosi 3 lata

Odsetki to świadczenie okresowe, dlatego też ogólny termin ich przedawnienia wynosi 3 lata, warto dodać, że odsetki przedawniają się za każdy dzień osobno, ich wyliczenie może być zatem kłopotliwe. Na skutek zasądzenia roszczenia przez sąd termin przedawnienia może się zmienić.

Termin przedawnienia wynikającego z wyroku wynosi 10 lat

Termin przedawnienia roszczenia wynikającego z wyroku wynosi 10 lat, jednak w przypadku objęcia wyrokiem odsetek, roszczenie o odsetki należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Oznacza to, że dziesięcioletni termin przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki należne od dnia wymagalności do czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Trzyletniemu przedawnieniu ulegają natomiast stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku. Tym samym, jeśli np. w grudniu 2013 roku sąd wydał wyrok dotyczący faktury, której termin płatności upłynął 31 kwietnia 2012 r. na skutek wyroku roszczenie o odsetki od 1 maja 2012 r. do dnia wydania wyroku przedawnia się z upływem 10 lat.

Skierowanie sprawy do egzekucji przerywa bieg przedawnienia

Należy zaznaczyć, że skierowanie sprawy do egzekucji przerywa bieg przedawnienia, przy czym przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Po każdym przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo, licząc czas przedawnienia od nowa.

Wierzyciele, chcąc zachować pełnię swojego roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, powinni przerywać bieg przedawnienia przynajmniej co trzy lata. Takie działanie zapobiega przedawnieniu odsetek.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam