Kredyt studencki - uważaj na prowizje miesięczne

2015-03-06 18:58:01

Kredyt studencki ma być wsparciem dla osób, które studiują lub kontynuują naukę podyplomową. Mimo że koszty spłaty kredytu są bardzo niskie, ze względu na preferencyjne oprocentowanie, banki stosują kilka dodatkowych opłat, m.in. pobieranych od wypłaty comiesięcznych transz, jakie otrzymują studenci.

Aby otrzymać kredyt studencki, należy do 15 listopada danego roku złożyć wniosek o udzielenie finansowania w jednym z banków, np. Banku Pekao. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Dochód a kredyt studencki

Kredyt studencki mogą otrzymać osoby, których dochody miesięczne (w przeliczeniu na osobę w rodzinie) nie przekraczającej progu dochodu ustalanego co roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, np. w roku akademickim 2013/2014 było to 2 300 zł, a w bieżącym roku akademickim - 2500 zł.

Jak działa kredyt studencki?

Kredyt studencki jest wypłacany:

  • do 6 lat w przypadku studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich albo
  • do 4 lat w przypadku studiów doktoranckich

w postaci 10 miesięcznych rat wypłacanych w ciągu roku  w kwocie 600 zł - przelewanych bezpośrednio na konto studenta. Spłata kredytu następuje nie wcześniej niż 2 lata po zakończeniu studiów. W przypadku gdy student–kredytobiorca znajdzie się w grupie 5% najlepszych absolwentów na swojej uczelni, bank umorzy 20% kredytu.

Opłaty i prowizje w Banku Pekao

Wśród głównych korzyści dla studenta Bank Pekao wymienia: darmowe rozpatrzenie wniosku, darmowe prowadzenie konta i brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. Do pozostałych opłat, które mogą się pojawić w przypadku tej oferty należą:

  • W ramach prowizji od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu student nieposiadający rachunku Eurokonto w Banku Pekao poniesie koszt w wysokości 0,50% kwoty raty. W przeciwnym wypadku opłaty tej nie będzie.
  • Prowizja od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu poręczonego przez BGK to zaś każdorazowo 1,50% kwoty.
  • Opłata za wypłatę transzy kredytu na rachunek prowadzony w innym banku to koszt 4 zł.
  • Prowizja za prolongatę kredytu w formie zawieszenia lub wydłużenia terminu spłaty to każdorazowo 0,05% od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, jednak nie mniej niż 5 zł.
  • Opłata za zmianę innych warunków umowy na wniosek kredytobiorcy to jednorazowy koszt w wysokości 25 zł.
  • Opłata za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt wynosi 10 zł.
  • Opłata za zaświadczenie o spłacie kredytu studenckiego w roku bieżącym kosztuje 20 zł, a w latach wcześniejszych – 30 zł.
Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam