6 powodów uprawniających do odstąpienia od umowy deweloperskiej

2015-01-26 12:08:09

Przyzwyczailiśmy się już, że w przypadku różnych umów, np. kredytowych czy zakupów przez Internet, można z nich rezygnować w krótkim czasie po ich zawarciu. Od umowy deweloperskiej też można odstąpić, ale muszą zaistnieć ku temu warunki ściśle określone w ustawie deweloperskiej.

Zmiana prawa związana z wejściem w życie ustawy deweloperskiej z dniem 29 kwietnia 2012 roku wprowadziła nowe zapisy, które regulują kwestie odstąpienia od umowy deweloperskiej. Warto wiedzieć, że konsument nie może ponosić z tego tytułu żadnych kosztów (nie ma więc tzw. odstępnego).

Wypowiedzenie umowy przez konsumenta

Ustawodawca dał konsumentowi 30 dni od daty podpisania umowy deweloperskiej na podjęcie decyzji o odstąpieniu od niej. Żeby można było zrezygnować z podpisanego kontraktu, muszą jednak zaistnieć ściśle określone w ustawie okoliczności. Zrezygnować z umowy można jedynie w sześciu sytuacjach, gdy:

  • umowa nie zawierała elementów obowiązkowych według ustawy (ceny mieszkania lub domu, informacji o nieruchomości, określenia powierzchni itd.),
  • zaistniała rozbieżność informacji zawartych w umowie deweloperskiej z informacjami, jakie zawarte były w prospekcie informacyjnych lub w jego załącznikach. Nie odnoszą się jednak do tego zmiany, jakie nastąpiły już po wręczeniu prospektu informacyjnego, ale informacje o nich zostały później wyróżnione w umowie,
  • deweloper w ogóle nie dostarczył konsumentowi prospektu informacyjnego na temat swojej inwestycji,
  • wystąpiły różnice pomiędzy tym, co przedstawiał prospekt informacyjny i jego załączniki, na podstawie których przecież została zawarta umowa deweloperska, a stanem faktycznym i prawnym w momencie podpisywania owej umowy,
  • prospekt informacyjny nie zawierał informacji określonych we wzorcowym prospekcie z ustawy,
  • nie dokonano przeniesienia na nabywcę praw własności do mieszkania lub domu w terminie, który strony ustaliły w umowie deweloperskiej.

Po odstąpieniu od umowy bank wypłaca konsumentowi pieniądze, jakie klient ulokował na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Wypowiedzenie umowy przez dewelopera

Warto wiedzieć, że również deweloper ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży mieszkania, jednak i w tym wypadku muszą zaistnieć ściśle określone warunki.

Deweloper może zrezygnować z umowy, gdy nabywca nie spełnił swoich zobowiązań pieniężnych w terminie, a także w wysokości, jakie strony ustaliły w umowie deweloperskiej. Nabywca ma 30 dni na uregulowanie płatności od otrzymania wezwania do zapłaty.

Kolejnym powodem do odstąpienia od umowy może być niestawienie się nabywcy do odbioru lokalu lub do podpisania aktu notarialnego, gdy dwukrotnie zostało wręczone wezwanie do stawienia się w odstępie 60 dni.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam