Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy mieszkaniowej

2015-01-27 19:28:53

Każdy deweloper przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań jest zobowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego. Jest to biuletyn zawierający dane o realizowanym przedsięwzięciu deweloperskim, o sprzedawanych mieszkaniach lub domach, zawierający także informacje na temat sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorcy. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom dewelopera, jakich musi dopełnić przed zawarciem umowy mieszkaniowej z klientem.

Przed zawarciem umowy sprzedażowej z klientem deweloper zobowiązany jest dostarczyć mu prospekt informacyjny wraz z właściwymi załącznikami, a w szczególności ze wzorem umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej będzie stanowił jej część. Obowiązkiem dewelopera jest doręczenie go zainteresowanej osobie bezpłatnie. Dzięki informacjom zawartym w prospekcie, nabywca ma możliwość porównania inwestycji realizowanych przez różnych deweloperów.

Prospekt informacyjny składa się z dwóch części:

  • ogólnej - zawiera dane dotyczące dewelopera, nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego,
  • indywidualnej - dotyczy konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wszystkie fakty zawarte w prospekcie muszą być informacjami aktualnymi, według stanu na dzień jego sporządzenia. Biuletyn informacyjny powinien być podpisany przez dewelopera lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania, a także opatrzony datą sporządzenia oraz pieczęcią firmową dewelopera. Prospekt musi być wykonany na trwałym nośniku, np. na papierze lub urządzeniu umożliwiającym przechowywanie informacji. Procedura doręczenia dokumentu powinna być sformalizowana oraz udokumentowana pisemnie.

Gdy informacje wskazane w prospekcie ulegną zmianie, deweloper zobowiązany jest do powiadomienia o nich zainteresowanego poprzez doręczenie aneksu do prospektu, w którym określone są zmiany lub nowego prospektu, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie.

Deweloper jest zobowiązany do udostępnienia przyszłym nabywcom dodatkowych informacji o prowadzonej inwestycji deweloperskiej:

  • aktualnego stanu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
  • kopii pozwolenia na budowę.

Deweloper musi również poinformować klienta o możliwości zapoznania się w siedzibie przedsiębiorstwa z dokumentami dotyczącymi sytuacji prawno–finansowej firmy. Ma obowiązek umożliwić zainteresowanym zawarciem umowy zapoznanie się w siedzibie przedsiębiorstwa z:

  • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sprawozdanie finansowe firmy za ostatnie dwa lata.

Informacje te mogą być pomocne w ustaleniu sytuacji prawno-finansowej przedsięwzięcia deweloperskiego.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam