Na czyje konto bank przekaże dopłatę z MdM-u?

2014-11-04 14:14:47

Dopłaty w programie MdM są wypłacane w różny sposób, w zależności od rodzaju umowy, jaką zawarto między nabywcą mieszkania a firmą deweloperską.

Dopłaty w programie MdM mogą być przekazane beneficjentowi w różny sposób, a wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką zawarł on z firmą deweloperską.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 środki z tytułu dofinansowania wkładu własnego są wypłacane przez instytucję, która udziela kredytu:

1) W przypadku, gdy zakup mieszkania nie był związany z zawarciem umowy deweloperskiej - gdy nabywca zawrze umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania, środki są przelewane na rachunek osoby, która wybudowała obiekt w ramach prowadzonej działalności.

2) W przypadku, gdy została zawarta umowa deweloperska i gdy umowa ta przewiduje przekazanie świadczeń pieniężnych na rachunek powierniczy, dopłata zostanie przekazana jako ostatnia wpłata świadczeń pieniężnych na rachunek powierniczy wskazany w umowie.

3) W przypadku, gdy została zawarta umowa deweloperska, ale umowa ta nie przewiduje przekazywania świadczeń na rachunek powierniczy, dopłata zostanie przekazana na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności.

Jeżeli uczestnikowi programu MdM urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w ciągu 5 lat od ustanowienia przeniesienia na niego własności mieszkania, będzie mu przysługiwała dodatkowa dopłata. Program przewiduje dodatkową dopłatę w wysokości 5 procent wartości odtworzeniowej lokalu. Warunkiem jest złożenie wniosku w ciągu 6 miesięcy od urodzenia się dziecka lub przysposobienia dziecka. Kwota ta będzie przeznaczona na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w programie MdM.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam