Faktoring pełny i niepełny: podstawowe różnice

2014-09-19 10:12:42

Chcąc osiągać korzyści z faktoringu, warto przed rozpoczęciem współpracy z faktorem dokładnie zapoznać się z rodzajami umowy, jaka może być zawarta. A dotyczyć może faktoringu pełnego lub niepełnego. Poznaj ich różnice.

Obecne czasy nie są łatwe dla przedsiębiorców. Kryzys doprowadził do upadłości wielu przedsiębiorstw. Przyjmując, że większość tych firm posiadała dostawców towarów lub usług, problemy finansowe upadających przedsiębiorstw przenoszą się częściowo na ich kontrahentów, których kłopoty przechodzą na dostawców. Tego typu zdarzenia mogły mieć wpływ na powstanie stosunkowo nowego produktu finansowego, jakim jest faktoring. Jest to przedterminowe otrzymanie zapłaty za sprzedany przez faktoranta towar lub usługę nie od właściwego nabywcy, ale od firmy faktoringowej (faktora). Ryzyko finansowe to czynnik odróżniający dwa główne rodzaje faktoringu.

Faktoring pełny

W faktoringu pełnym, nazywanym też faktoringiem właściwym, to faktor przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Firma faktoringowa nabywa zobowiązania klientów przedsiębiorstwa wraz z obowiązkiem ewentualnego wyegzekwowania przeterminowanych należności, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi się tym zajmować. Trzeba jednak pamiętać, że z wiadomych względów, ta opcja faktoringu jest zdecydowanie droższa.

Faktoring niepełny

W faktoringu niepełnym, nazywanym inaczej niewłaściwym, ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora. W efekcie nie można tu mówić o sprzedaży wierzytelności, ponieważ w razie stwierdzenia niewypłacalności zobowiązanie będące przedmiotem umowy powraca do sprzedawcy lub usługodawcy. Faktor wypłaca klientowi zaliczkę, lecz w przypadku, gdy wierzyciele w okresie regresu nie zapłacą określonych kwot, faktorant musi zwrócić faktorowi w całości wypłaconą sumę.

Faktoring niepełny był wykorzystywany znacznie wcześniej, niż faktoring pełny. Banki i spółki faktoringowe długo uważały, że przejęcie przez faktora odpowiedzialności del credere, stwarza zbyt wysokie ryzyko dla pozycji ekonomicznej faktora. Faktoring niepełny jest tańszy, ponieważ w przypadku, gdy faktor nie przejmuje na siebie całego ryzyka, pobierana jest mniejsza prowizja.

Faktoring jest bardzo interesującym instrumentem finansowym, mogącym wyraźnie poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Zapewne ten czynnik wpływa na jego coraz większą popularność.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam