Na czym polega kredyt kasowy w Plus Banku?

2014-02-28 23:00:00

Kiedy przedsiębiorca prowadzący potrzebuje zastrzyku szybkiej gotówki na rozwój własnej działalności gospodarczej, może ubiegać się o kredyt kasowy dla firm w Plus Banku. Na czym on polega?

Kredyt kasowy w Plus Banku przeznaczony jest dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Produkt powstał z myślą o potrzebujących pokryć krótkoterminowe zobowiązania, które mogą zachwiać płynnością finansową ich firmy.

Korzyści kredytu kasowego

Jedną z głównych korzyści kredytu kasowego w Plus Banku jest fakt, że każdy wpływ na konto firmowe niweluje zadłużenie. Bank nie narzuca także żadnej konkretnej formy wykorzystania pieniędzy pochodzącej z zaciągniętego zadłużenia. Ponadto właściciel firmy ma cały czas łatwy dostęp do gotówki i w razie nagłej konieczności może po nią sięgnąć. Ci, którzy prowadzą działalność, wiedzą, jak często zdarzają się kontrahenci opóźniający płatności, a te później mogą zachwiać płynnością finansową firmy. Kwota kredytu jest ustalana na podstawie potrzeb i możliwości wnioskodawcy. Samo oprocentowanie kredytu opiera się na stawce WIBOR i stałej marży bankowej. Okres spłaty kredytu kasowego zawiera się w ciągu 30 dni.

Dokumenty wymagane do kredytu

Każdy kredytobiorca musi przedstawić odpowiednie dokumenty w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Jeśli rozlicza się w formie karty podatkowej, to wówczas oprócz dokumentów rejestrowych (przy wszystkich rodzajach rozliczeń) musi przedstawić w banku decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku w postaci karty podatkowej oraz dowody wpłaty zryczałtowanego podatku za ostatnie 3 miesiące. Jeżeli zaś rozlicza się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, to wymagane będą ewidencja zakupów i sprzedaży, spis z natury towarów z poprzedniego roku, ewidencja środków trwałych, deklaracja podatkowa za ubiegły rok, deklaracja podatkowa za bieżący rok oraz dowody wpłaty zryczałtowanego podatku za ostatnie 3 miesiące.

Przy książce podatkowej bank wymagać będzie książki przychodów i rozchodów za ubiegły rok oraz za okres bieżący, informacji o stanie zapasów za dwa ostatnie lata i na koniec ostatniego zakończonego miesiąca, ewidencji środków trwałych, deklaracji podatkowej za ubiegły rok i deklaracji podatkowej za bieżący rok. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się przez sprawozdawczość księgową, to wymagane będą sprawozdanie F-02 za koniec poprzedniego roku, bilans i rachunek wyników za ostatni zakończony miesiąc obecnego roku, ewidencja środków trwałych, opinia i raport biegłego rewidenta z ostatniego bilansu, deklaracja podatkowa za cały ubiegły rok i deklaracja za cały bieżący okres.

Ponadto o kredyt kasowy mogą ubiegać się także spółki jawne, akcyjne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam