Alior Bank umożliwia mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorcom składanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR

2020-04-30 11:51:00

Od 29 kwietnia br. właściciele mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają w Alior Banku rachunek firmowy w PLN mogą składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników. Wnioski dla tych klientów są dostępne tylko w systemach bankowości elektronicznej Alior Online lub BusinessPro. Nie ma możliwości złożenia wniosku papierowego w placówkach banku. Wnioski dużych firm można składać tylko na stronie www.pfr.pl.

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to nowy program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy odczuli ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Skierowany jest do około 670 tys. przedsiębiorców.

W sumie polskie firmy, z uwzględnieniem dużych przedsiębiorstw, dostaną 100 mld zł na utrzymanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy, z czego aż 60 mld zł będą stanowiły bezzwrotne subwencje.

Subwencje będą jednak wypłacane w kolejności złożenia wniosków i do wyczerpania środków w programie.

NA JAKIE WSPARCIE MOGĄ LICZYĆ PRZEDSIĘBIORCY?

Mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR będą mogły otrzymać do 324 tys. zł.

Małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR będą mogły otrzymać nawet 3,5 mln zł.

Subwencje udzielane są na 3 lata. 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne jeśli firmy w ciągu kolejnych 12 miesięcy utrzymają poziom zatrudnienia. Spłacanie finansowania rozpocznie się po 12 miesiącach od jego otrzymania i potrwa kolejne dwa lata.

WAŻNE WSKAZÓWKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Błędnie wypełnione wnioski zostaną odrzucone przez Polski Fundusz Rozwoju. Od takiej decyzji przedsiębiorca będzie mógł się odwołać tylko dwa razy. Wnioski odwoławcze będzie można składać od 11 maja br. Warto zatem dokładnie zapoznać się ze szczegółami programu i przeczytać przygotowany przez PFR poradnik, który zawiera wiele praktycznych wskazówek. Przedsiębiorcy powinni przygotować dane finansowe swojej firmy, w szczególności wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

Należy też zwrócić uwagę na warunek o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i upewnić się, że bank posiada aktualne dane firmy, zgodne z wpisem w rejestrze. Pełnomocnictwo do reprezentowana firmy i dysponowania środkami w banku powinno być aktualne. Firma powinna również posiadać aktualny, zdefiniowany w Alior Banku numer telefonu zaufanego.

Istotne jest również określenie celu, na który ma być przeznaczona subwencja. Jeżeli ma ona spłacić zobowiązania wobec Alior Banku, we wniosku można wskazać rachunek w PLN, który je obsługuje. W przypadku decyzji o przeznaczeniu subwencji na inny cel , zgodnie z założeniami programu, we wniosku należy wskazać rachunek w PLN , który nie jest powiązany ze spłatą rat kredytów. Pozwoli to uniknąć automatycznej blokady środków z subwencji. Jeżeli jest to konieczne, należy otworzyć rachunek pomocniczy w PLN do obsługi uzyskanego dofinansowania.

NA JAKI CEL MOŻNA PRZEZNACZYĆ SUBWENCJE?

Subwencja będzie mogła być przeznaczona na przedterminową spłatę kredytów – do 25% jej wartości lub pokrycie kosztów: bieżącej działalności firmy. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, usług obcych, obsługi finansowania zewnętrznego, najmu nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, należności o charakterze publicznoprawnym czy zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia biznesu.

Środki z subwencji nie mogą być przeznaczone na przejęcie w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje o programie oraz informacje, gdzie znaleźć wniosek w bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro, dostępne są na https://www.aliorbank.pl/tarcza

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam