Konta dla firm – przymus czy wybór? Sprawdź cenne porady z Comperią!

2010-05-18 08:31:23

Konto bankowe dla firm to obligatoryjny element prowadzenia działalności gospodarczej. Bez względu na formę prawną każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy. Jak wybrać najlepszy? Na co zwrócić uwagę? Sprawdź z Comperią!

Przegląd przepisów prawnych
Przed dokładnym przedstawieniem wszystkich aspektów korzystania z konta dla firmy warto w pierwszej kolejności zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi określającymi: kto jest przedsiębiorcą, jakich formalności w związku z tym musi dopełnić oraz w jakim trybie.
 
Firma a przedsiębiorca z prawnego punktu widzenia
W myśl artykułu 43 kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z tym przepisem w grono przedsiębiorców zaliczane są zatem zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i „firmy”, tj. wszystkiego rodzaju spółki – jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.
Samo określenie firma, na mocy art. 43 i 44 kodeksu cywilnego, to natomiast nic innego jak nazwa przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, a w przypadku osób prawnych – popularnych firm – ich formalna nazwa.
 
Co musi firma vel przedsiębiorca
W zakresie zarządzania finansami prowadzonej działalności gospodarczej każda firma zobowiązana jest do założenia konta bankowego.
Mówi o tym drugi, obok kodeksu cywilnego, najważniejszy akt prawny określający sposób gospodarowania – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią artykułu 22 tego aktu dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
1)      stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2)      jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote.
W związku z powyższym czas zastanowić się nad wyborem najlepszego konta dla firmy.
 
Konto dla firmy – cenne porady
Przy wyborze rachunku bankowego dla firmy nie można skupić się jedynie na kryterium ceny. Jest ono ważne, jednak z pewnością nie ważniejsze niż funkcjonalność danego konta. W ekstremalnych przypadkach to właśnie możliwość szybkiego uzyskania kredytu w rachunku bądź gwarancji bankowej decyduje o płynności finansowej przedsiębiorstwa. Za konto warto zatem zapłacić więcej niż w przypadku rachunku dla osoby fizycznej.
 
Konto dla firmy – podstawowe kryteria wyboru
Niemniej jednak, w procesie wstępnej selekcji pod uwagę należy wziąć głównie aspekty cenowe. Do najważniejszych z nich należą koszty związane z:
1.      prowadzeniem konta
2.      ustalaniem zleceń stałych,
3.      przelewami dokonywanymi za pośrednictwem serwisu internetowego i w placówkach banku (wewnętrznymi i zewnętrznymi),
4.      transferami pieniężnymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (na mocy art. 61 Ordynacji Podatkowej zaliczki na poczet podatków muszą być dokonywane w formie przelewów bankowych).
5.      wymianą walut.
Bardzo ważną kwestią jest także możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem banku. W przypadku dokonywania transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności jedna ze stron może domagać się bankowego potwierdzenia niektórych dokumentów. Jeżeli do tego dojdzie znacznie wygodniej jest załatwić daną sprawę w oddziale niż za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 
Konto dla firmy – opcje dodatkowe a funkcjonalność konta
W drugiej kolejności rozważyć należy korzystanie także z usług dodatkowych. Ich dostępność zależy przede wszystkim od dotychczasowej historii kredytowej w danym banku. W związku z tym uzyskanie karty kredytowej czy limitu w rachunku wymaga upływu czasu.
W przypadku konta dla firmy najważniejszym aspektem spośród usług dodatkowych jest możliwość natychmiastowego skorzystania z kredytu. W zależności od banku może to być:
1.      Limit w koncie dla firmy,
2.      Karty kredytowe dla przedsiębiorcy,
3.      Kredyty inwestycyjne,
4.      Gwarancje bankowe.
 
W zakresie każdego z danych produktów należy zwrócić uwagę zarówno na koszty przyznania kredytu (oprocentowanie i prowizja) jak i jego maksymalną wysokość.
Podsumowując, konto dla firmy musi charakteryzować się znacznie wyższym poziomem funkcjonalności niż adekwatny produkt przeznaczony dla konsumentów. Bezpieczeństwo związane z gwarancją płynności finansowej oraz cena to główne parametry, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem wyboru. Zapoznanie się z ofertą co najmniej kilku banków także może być pomocne w trakcie negocjacji, co do szczegółowych warunków umowy.
 
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam