Jak zmieniły się miesięczne koszty kredytów hipotecznych w III kwartale- raport Hipotrendy

2011-11-24 10:55:55

Czy wiesz, jaki kredyt hipoteczny jest obecnie najkorzystniejszy? Lepiej zaciągnąć zobowiązanie w złotówkach, czy w walucie? Jak zmieniała się wysokość miesięcznej raty przykładowego kredytu hipotecznego na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy? Dzisiaj publikujemy drugą część raportu Hipotrendy, poświęconą analizie kosztów kredytów hipotecznych.

Kredyt w PLN

Raty kredytów w złotych w minionych trzech miesiącach zachowywały się bardzo stabilnie. Różnica w wysokości raty wrześniowej względem raty płaconej w lipcu br. jest tylko kosmetyczna i wynosi poniżej 5 złotych. Sytuację taką można wytłumaczyć w miarę stabilną sytuacją gospodarczą w naszym kraju oraz brakiem decyzji Narodowego Banku Polskiego dotyczących zmian stóp procentowych w analizowanym okresie.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy porównamy zmiany wysokości rat w ostatnich czterech kwartałach. W tym wypadku widać doskonale, że poziom średniej raty w III kw. 2011r. jest o blisko 106 złotych wyższy aniżeli w IV kw. 2010r. Zmiana na poziomie 10 proc. wynikła przede wszystkim z podwyżek stóp procentowych dokonanych przez polski bank centralny, które miały miejsce w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu br. Jak doskonale wiadomo zmiana stóp procentowych dokonywana przez bank centralny wpływa na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych będących jednocześnie częścią składową oprocentowania kredytów. Wyższe oprocentowanie kredytów to z kolei wyższa wysokość rat.

Kredyt w CHF

Ostatnie trzy miesiące nie były dobre dla osób posiadających zobowiązanie we franku szwajcarskim. Wysokość raty naszego modelowego kredytu we wrześniu br. była wyższa od lipcowej o ponad 40 złotych. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w mocnym osłabieniu polskiego złotego wobec szwajcarskiej waluty. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda jeśli spojrzymy na zmiany wysokości rat w minionych kwartałach. Jeszcze w IV kw.2010 roku średnia wysokość płaconych rat kredytowych wynosiła niespełna 950 złotych, a w III kw. 2011r. była już o ponad 160 złotych wyższa i wyniosła niemal 1110 zł.

Nie jest to dobra informacja zważywszy na fakt, że obecne stopy procentowe w Szwajcarii są na poziomie bliskim zeru. Całą winę za taką a nie inną wysokość płaconych rat ponosi więc silna aprecjacja CHF względem polskiego złotego.

Kredyt w EUR

Słabnący złoty był główną przyczyną wzrostu rat kredytów udzielonych w euro. Wrześniowa wysokość raty takiego zobowiązania była wyższa od tej z lipca br. o 62 złote. Równie dotkliwą zmianę odnotowano w ujęciu kwartalnym. Wysokość raty kredytu eurowego w minionym kwartale była o prawie 100 złotych wyższa niż wysokość tego samego zobowiązania w IV kw. 2010 roku.

Przyczyn słabości należy upatrywać w kłopotach z zadłużeniem w wybranych krajach Strefy Euro. Polski złoty jest mocno powiązany z walutą europejską i jakiekolwiek zawirowania w Europie przekładają się na mocny spadek jego wartości.

Kredyt w USD

Rata kredytów zaciągniętych w dolarze amerykańskim odnotowała najwyższą trzymiesięczną zmianę. Różnica w wysokości raty pomiędzy wrześniem a lipcem br. wyniosła prawie 90 złotych. Stało się tak dlatego, że polski złoty, podobnie jak do wymienionych powyżej walut, bardzo mocno stracił na wartości także wobec dolara amerykańskiego.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ujęciu kwartalnym średnia wysokość raty naszego modelowego kredytu była niższa w III kw. 2011r. od tej jaką odnotowano w IV kw. 2010r. Wynika to po części z utrzymywania przez FED (amerykański odpowiednik Narodowego Banku Polskiego) wysokości stóp procentowych na bardzo niskim poziomie oraz osiągnięcia przez kurs USD/PLN poziomu z końca 2010 roku.

Poniższe wykresy i tabele obrazują wysokość miesięcznych kosztów obsługi przykładowego kredytu hipotecznego oraz ich zmianę na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Dodatkowo przedstawiono zmiany w/w kosztów w ostatnich czterech kwartałach przyjmując do obliczeń wartości średnie z danego kwartału.

 

 

Miesięczna zmiana wysokości rat kredytu w okresie lipiec-wrzesień 2011r. (wartości średniomiesięczne)
Waluta
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Zmiana w zł
Zmiana %
PLN
1160,80
1162,58
1165,56
4,76
0,41%
CHF
1064,77
1147,53
1104,82
40,05
3,76%
EUR
929,06
954,68
991,06
62,00
6,67%
USD
783,11
807,58
870,57
87,46
11,17%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Kwartalna zmiana wysokości rat kredytowych w okresie
IV kw. 2010-III kw. 2011r. (wartości średniokwartalne)
Waluta
IV kw. 2010
I kw. 2011
II kw. 2011
III kw. 2011
Zmiana w zł
Zmiana %
PLN
1057,07
1084,79
1124,97
1162,95
105,88
10,02%
CHF
948,78
974,53
1002,23
1108,92
160,14
16,88%
EUR
858,52
862,51
902,43
957,99
99,47
11,59%
USD
822,46
816,61
772,12
819,43
-3,03
-0,37%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Marcin Zienkiewicz

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl