Bezpieczeństwo lokat bankowych w Polsce

2012-03-09 09:53:13

Czy lokaty w Polsce są bezpieczne? Czy lokaty w Polsce są gwarantowane? Warto odpowiedzieć sobie na te pytanie przed zaniesieniem środków do banku. O tym, jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny można przeczytać w poniższym artykule.

Większość Polaków trzyma oszczędności na lokatach i kontach w bankach. Niektórzy zanieśli do banków wszystkie posiadane środki pieniężne. Warto więc zastanowić się, czy lokaty w Polsce są bezpieczne, szczególnie w czasach kryzysu.

Bezpieczna lokata

Nad bezpieczeństwem pieniędzy Polaków czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Instytucja ta działa na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jednym z jej podstawowych zadań jest zwrot środków pieniężnych do określonej wysokości, zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji.

Jakie i czyje lokaty są bezpieczne?

W systemie gwarantowania środków pieniężnych znajdują się obowiązkowo wszystkie krajowe banki, które otrzymały licencję Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to także banków spółdzielczych). Oddziały banków zagranicznych również są uczestnikami systemu, chyba że znajdują się już w innym systemie gwarantowania środków pieniężnych do wysokości takiej jak w Polsce.

Warto także podkreślić, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza nie tylko pieniądze Polaków zgromadzone na lokatach, ale także środki na rachunkach osobistych (np.: kontach osobistych, kontach oszczędnościowo-rozliczeniowych). Gwarancji podlegają pieniądze nie tylko w polskich złotych, ale także środki pieniężne w walutach obcych.

Należy także pamiętać, że niektóre osoby zostały wyłączone z systemu gwarantowania środków pieniężnych. Są to osoby posiadające co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym. Ponadto wyłączona jest kadra zarządzająca: zarząd, rada nadzorcza, dyrektorzy i ich zastępcy w centrali i oddziałach banku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym całkowitą gwarancją, do 100 proc. wartości, objęte są środki pieniężne do wysokości 100 tys. euro, czyli niespełna 430 tys. zł. Wysokość gwarancji dotyczy sumy środków pieniężnych pojedynczej osoby w jednym banku na jej wszystkich rachunkach powiększonych o należne odsetki. Jeśli przykładowy klient będzie miał cztery lokaty, każda po 400 tys. zł, założone w czterech różnych bankach, może spać spokojnie. Wszystkie lokaty są bezpieczne.

Odzyskanie środków w razie upadku banku

I chociaż dzisiaj sektor bankowy w Polsce jest stabilny, to warto mieć świadomość, jak w skrócie wygląda procedura wypłaty gwarantowanych środków w razie upadłości któregoś z banków.
Ważną datą jest w tym przypadku dzień spełnienia warunków gwarancji. Pod tym terminem kryje się dzień wskazany przez KNF jako dzień zawieszenia działalności banku oraz wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Tego dnia powstaje także zobowiązanie BFG wobec deponentów.

Osoby uprawnione powinny otrzymać zwrot środków pieniężnych w okresie 20 dni roboczych (w szczególnych przypadkach okres ten zostaje wydłużony o 10 dni). Środki można odebrać w gotówce lub składając dyspozycję przelewu w podanym przez BFG terminie i miejscu. Jeśli klient nie stawi się w tym czasie, środki będą czekały na niego jeszcze przez 5 lat. W takim przypadku odbioru pieniędzy można dokonać w biurze Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

Bezpieczeństwo lokat

Podsumowując, klienci zanoszący swoje oszczędności do banku mogą mieć pewność, że nawet w przypadku jego upadłości otrzymają zwrot wszystkich środków (o ile nie trzymają aktualnie w jednym banku więcej niż około 430 tys. zł). Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl