Nowelizacja Mieszkania Plus: rząd poszerza listę gruntów pod budowę osiedli

2019-03-26 17:17:14

Rząd powiększy bank ziemi Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), tworzony na potrzeby programu Mieszkanie Plus. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o KZN.

Zgodnie z informacjami Centrum Informacyjnego Rządu opracowano nowe regulacje, zgodnie z którymi KZN otrzyma możliwość pozyskiwania nieruchomości należących lub użytkowanych (na mocy instytucji użytkowania wieczystego) przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Po nowelizacji prawa wszystkie spółki będą w obowiązku raportować do KZN-u stan nieruchomości, którymi zarządzają. W wykazach nie będą uwzględniane tylko te nieruchomości, które ze swej istoty nie mogą być przeznaczone na cele mieszkaniowe. Mowa m.in. o drogach (w tym kolejowych), terenach pokrytych wodą, dworcach.

Jeśli KZN zadecyduje o włączeniu danej nieruchomości do zasobu, spółka, której odebrano grunty, otrzyma rekompensatę. Wysokość kwoty ma być wyliczona na podstawie oszacowanej wartości rynkowej danej nieruchomości.

Zmiany przepisów mają na celu m.in. zaktywizowanie udziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w przekazywaniu mienia na cele programu Mieszkanie Plus. W zamian za przekazywanie gruntów i budynków KOWR i AMW mają mieć możliwość partycypowania w zyskach płynących ze zbycia nieruchomości na rzecz KZN, by instytucje nie zostały pozbawione środków finansowych na realizację zdań statutowych.

Z przekazywania listy gruntów wyłączone będą Lasy Państwowe. Przeprowadzona przez rząd analiza wykazała, że większość terenów, którymi dysponują Lasy Państwowe leży na obszarach o niesprzyjającej infrastrukturze, utrudniającej budowę osiedli.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam