Nowe zasady leasingu: zmiany dotkną tylko 1% firm

2018-07-31 17:21:33

Z początkiem 2019 r. w Polsce zacznie obowiązywać Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing” (MSSF 16). Główną zmianą będzie koniec leasingu operacyjnego, co doprowadzi do konieczności obrania nowego modelu raportowania stosowanego przez część spółek.

Ze względu na funkcjonujące dotychczas rozróżnienie leasingu na operacyjny i finansowy leasingobiorcy mogli dwojako ujmować w księgach i rozliczać koszty leasingowe. MSSF 16 ujednolici sposób rozpoznawania i prezentowania informacji związanych z leasingiem.

Po nowym roku obowiązywać będzie jeden standard księgowy. Korzystający z leasingu nie będą już mogli ujmować użytkowania przedmiotu umowy w modelu pozabilansowym. Wszystkie aktywa będą musiały być ujmowane w bilansie. Dla leasingobiorców oznacza to wzrost sumy bilansowej i wskaźników zadłużenia, zaś spadek wskaźników kapitałowych. Zmiany bilansowe z kolei będą mieć odzwierciedlenie w kształtowaniu się wskaźników finansowych i efektywnościowych, takich jak m.in. zysk netto, zysk operacyjny, wskaźnik stopy zwrotu, wskaźnik płynności bieżącej.

Zmiany w ujmowaniu leasingu to wyzwanie dla spółek, które od stycznia przyszłego roku będą musiały regularnie uzupełniać prowadzone ewidencje o nowe kontrakty i odnotowywać wprowadzane w nich modyfikacje, bo te mogą rzutować na wycenę aktywów i zadłużenia.

Z początkiem stycznia 2019 r. wśród umów leasingowych znajdą się umowy typu usługowego, np. umowy najmu i dzierżawy powierzchni czy nawet usług telekomunikacyjnych, świadczonych przy użyciu środków trwałych (takich jak kable czy serwery). Pobierane do tej pory od wynajmu lub dzierżawy czynsze zniknął na rzecz amortyzacji i kosztów odsetkowych.

Zmiany wprowadzane przez MSSF 16 dotyczą wyłącznie spółek sporządzających raporty finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości. Nowe prawo nie wpłynie na firmy działające w oparciu o krajową ustawę o rachunkowości, nie zmieni się również podatkowe ujęcie leasingu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam