Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Przygotowaliśmy krótki poradnik

2017-11-14 09:27:25

Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca, który zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę agencyjną (na podstawie której wykonuje czynności agencyjne) i został wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych.

Agent jest więc osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą lub spółką handlową. Nie może być z kolei spółką cywilną.

Pod określeniem „czynności agencyjnych” należy rozumień działania podejmowane w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego (na czele z zawieraniem umów polis).

Kiedy za błędy odpowiada zakład ubezpieczeń, a kiedy agent?

Jeśli dany agent współpracuje z więcej niż jednym ubezpieczycielem (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, to za ewentualne szkody powstałe wskutek jego pracy odpowiada już nie zakład ubezpieczeń, a sam agent. W takim przypadku agent powinien posiadać umowę agencyjną w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe zasady określone są w art. 11 ust. 2-3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Kiedy agent musi ubezpieczyć się w ramach OC?

Najniższa suma gwarancyjna OC wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w przypadku pojedynczego zdarzenia oraz 1 875 927 euro w przypadku wszystkich takich zdarzeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 276).

Agentowi, który nie dopełni obowiązku wykupienia polisy OC, grozi kara w kwocie równowartości 1 000 euro. Oczywiście nie zwalnia to agenta z konieczności zawarcia takiego ubezpieczenia.

Egzamin zakładu ubezpieczeń

By zostać agentem, należy w pierwszej kolejności zdać egzamin organizowany przez zakład ubezpieczeń, z którym agent zamierza współpracować. Po zdaniu egzaminu następuje zawarcie umowy agencyjnej. W ciągu 14 dni od jej podpisania zakład ubezpieczeń składa wniosek o wpisanie agenta do rejestru. Dopiero po uzyskaniu wpisu następuje nadanie danej osobie statusu agenta ubezpieczeniowego.

Złożenie wniosku o wpis agenta do rejestru wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty skarbowej w wysokości 110 zł. Obowiązek ten ciąży na zakładzie ubezpieczeń.

W przypadku rozwiązania umowy agencyjnej zakład ubezpieczeń powinien w czasie do 7 dni złożyć do organu nadzoru wniosek o wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru.

Ważne ustawy

Działalność agentów ubezpieczeniowych regulują następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1485)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. 2015 r., poz. 276)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316)

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1376)

 

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam