Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego?

2017-11-13 08:13:00

Pośrednictwem kredytu hipotecznego mogą się zajmować nie tylko pośrednicy kredytu hipotecznego, ale również ich agenci. Przepisy dotyczące wykonywania obu zawodów reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zaczęła obowiązywać od 22 lipca 2017 roku*.

Przepisy wprowadzają podział pośredników na:

  • pośredników kredytu hipotecznego (działających na rzecz co najmniej połowy liczby kredytodawców hipotecznych funkcjonujących na rynku)

  • powiązanych pośredników kredytu hipotecznego (działających na rzecz jednego bądź kilu kredytodawców, stanowiących łącznie mniejszość rynkową).

Na rzecz pośredników kredytu hipotecznego działać mogą ich agenci (przedsiębiorcy) oraz personel (osoby zatrudnione przez pośrednika, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej).

Wymogi dla pośredników i agentów kredytu hipotecznego

Aby zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego, należy:

  • zdać egzamin państwowy na pośrednika hipotecznego lub

  • posiadać tytuł magistra ekonomii lub prawa.

Po spełnieniu jednego z wymienionych warunków można uzyskać zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego i zostać wpisanym do Rejestru Pośredników Kredytowych. Wystarczy w tym celu złożyć jeden wniosek – o wydanie zezwolenia – a składa go sam pośrednik. Na podstawie tego dokumentu KNF dokona wpisu do rejestru z dniem wydania zezwolenia.

Opłaty skarbowe

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego wynosi 616 zł. Wysokość opłaty skarbowej regulowana jest przepisami Ustawy o opłacie skarbowej.

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego, działający na rzecz tylko jednego kredytodawcy, może – po uzyskaniu wpisu do rejestru pośredników kredytowych – prowadzić działalność bez zezwolenia. Wówczas nie podlega opłacie skarbowej. W takim przypadku to nie pośrednik, a kredytodawca składa wniosek o dokonanie wpisu danego pośrednika do rejestru.

Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnieni są też agenci.

Regularne szkolenia

Jeśli pośrednik kredytu hipotecznego jest pośrednikiem powiązanym, musi wraz ze swoimi agentami i personelem przejść co najmniej raz na 3 lata szkolenie dotyczące opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny oraz świadczenia usług pośrednictwa lub doradztwa kredytowego. Obowiązek szkoleń leży po stronie kredytodawcy.

*Niektóre przepisy nadawane ustawą, dotyczące wskaźnika referencyjnego i związanych z nim obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, wejdzie zaczną obowiązywać od 1 lipca 2018 roku.

 

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam