Leasing z unijną gwarancją InnovFinn: na czym polega i jak go uzyskać?

2017-09-14 14:04:27

Jeśli chcesz skorzystać z leasingu z gwarancjami InnovFinn, pole wyboru masz niewielkie. Aktualnie jedynie PKO Leasing udostępnia taką ofertę. Mogą z niej korzystać małe i średnie firmy, które prowadzą działania charakterze innowacyjnym. Choć warunek "innowacyjności" może pozornie odstraszać, to w praktyce spełnić go wcale nie tak trudno.

Leasing daję tę korzyść, że umożliwia przedsiębiorcy pozyskanie niezbędnych w działalności gospodarczej sprzętów, bez konieczności angażowania własnych pieniędzy. Nie oznacza to, że firma nie musi wykładać żadnych środków na realizację inwestycji. Zwykle jednak kwota wkładu własnego to 10-30% ceny zakupu danego przedmiotu, choć zdarzają się oferty, które nie wymagają wnoszenia żadnego wkładu własnego.

Jak działają gwarancje?

Podobnie jak w przypadku firmowych kredytów, tak i w umowach leasingu strona, która udziela finansowania (leasingodawca) wymaga zwykle ustanowienia przez leasingobiorcę zabezpieczeń rzeczowych. Te są gwarantem dla wierzyciela (leasingodawcy), że odzyska zainwestowane pieniądze. Jeśli leasingobiorca przestanie spłacać raty, wierzyciel będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia z zabezpieczeń widniejących w umowie.

Wiele firm, zwłaszcza tych z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada jednak odpowiedniego majątku, który mógłby posłużyć za zabezpieczenie spłaty zobowiązań. W tym miejscu pomoc przychodzi ze strony podmiotów rządowych, które oferują gwarancje potrzebującym firmom. Oznacza to, że instytucje te przejmują na siebie odpowiedzialność za spłatę zadłużenia (ale zwykle tylko części kapitałowej, nie wliczając w to kosztów wynikających z umów finansowania, w tym odsetek). Jeśli gwarancja obejmowała tylko część pożyczanego kapitału (np. 70%), wtedy gwarant odpowiada tylko za spłatę odpowiedniej części długu.

Wkład własny od 0%

Jednym z rodzajów dostępnych aktualnie gwarancji jest gwarancja unijna InnovFin, udzielana w ramach programu Horyzont 2020. Teraz ta gwarancja może posłużyć do zabezpieczania m.in. umów z PKO Leasing. Oferta przeznaczona jest dla innowacyjnych firm z segmentu SME i Small Mid-Cap. Za firmę należącą do SME uznawane jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 250 pracowników, a roczne przychody nie przekraczają 50 mln euro. Górne limity w kategorii Mid Cap to z kolei 500 pracowników (bez limitu przychodów).

Plusami oferty jest ograniczenie formalności i uproszczona procedura na finansowanie innowacyjnych projektów. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowanie na pełną kwotę inwestycji, czyli przy braku wkładu własnego.

Innowacyjny, czyli jaki?

Podstawowym warunkiem skorzystania z gwarancji InnovFin jest konieczność spełnienia przynajmniej jednego z 14 kryteriów innowacyjności. Spełnić je jednak stosunkowo łatwo. Wystarczy np. posiadać zarejestrowany patent, znak użytkowy, został nagrodzony za innowacyjność przez instytucję krajową lub europejską czy rozwija się w szybkim tempie (zwiększając zatrudnienie lub przychody). Gwarancje są także dostępne dla firm, które pracują nad ulepszeniem produktu lub technologii produkcyjnej.

Kwota finansowania poszczególnych transakcji powinna powinna wynosić od 25 tys. do 930 tys. euro.

Wartość gwarancji przyznanych PKO Leasing to 35 mln euro, które są przeznaczone do wykorzystania w latach 2016-2018.

Tomasz Słupczyński