Jak odebrać pieniądze z OFE po zmarłym?

2015-10-29 10:29:19

Zgodnie z polskim prawem środki gromadzone w OFE po śmierci członka funduszu podlegają dziedziczeniu. To, kto je dziedziczy, ma być zgodne z dokonanym przez zmarłego rozrządzeniem, jak również przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podpowiadamy, co należy zrobić, by odebrać pieniądze z OFE.

Zasady dziedziczenia środków z OFE po zmarłym określone zostały w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Pieniądze przekazywane są osobom wskazanym przez uczestnika OFE. Do wypłaty środków uprawniony jest ponadto współmałżonek, w sytuacji gdy istniała małżeńska wspólnota majątkowa.

Brak beneficjentów

Zdarza się, że beneficjenci nie zostają wskazani przez uczestnika OFE ani podczas zawierania umowy, ani w trakcie członkostwa w OFE - wówczas środki zgromadzone na koncie funduszu wchodzą do masy spadkowej. Oznacza to, że podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, tzn. do uzyskania wypłaty z funduszu uprawnieni są spadkobiercy zmarłego członka OFE.

Dobre praktyki

Podkreślmy, że wypłata pieniędzy z rachunku emerytalnego nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego - mimo wszystko wiele osób z takiego przywileju nie korzysta. Wszystko przez niską świadomość społeczną zasad funkcjonowania OFE. Aby wypłaty z funduszu stały się bardziej powszechne, opracowano nowy schemat działania. Stosowana regulacja ta wejdzie w życie z dniem 1 grudnia br. Towarzystwa emerytalne będą na większą skalę informowały osoby uprawnione o przysługujących im prawach, jak również zasadach wypłaty środków z rachunku zmarłego członka OFE.

Sprawdź też: Dlaczego IKE i IKZE są lepsze od OFE?

Powszechne Towarzystwa Emerytalne po uzyskaniu informacji z ZUS-u o śmierci członka OFE będą zawiadamiały osoby uprawnione o możliwości wypłaty pieniędzy. Przesłane zostaną również odpowiednie formularze, potrzebne do wszczęcia procedury wypłaty. Dziedziczący otrzyma także informację o konieczności przedstawienia dokumentów stanowiących podstawę do uzyskania należności.

Co należy zrobić w przypadku śmierci uczestnika OFE?

Nawet po wejściu w życie nowych regulacji warto samodzielnie zająć się całą procedurą i o zgonie krewnego powiadomić otwarty fundusz emerytalny. Zwykle zgłoszenia roszczenia można dokonać poprzez infolinię funduszu, wysyłając e-mail, listownie lub osobiście w jednym z oddziałów OFE.

Jakie dane należy podać?

Jeśli przekazujemy informację o śmierci uczestnika OFE, będziemy musieli podać takie dane identyfikacyjne zmarłego, takie jak jego imię i nazwisko, numer jego rachunku emerytalnego lub numer PESEL. Oczywiście należy także podać dane własne jako osoby zgłaszającej roszczenie.

Sprawdź też: Jak oszczędzać na emeryturę?

Do kiedy należy przedstawić dokumenty?

Nie ustalono jednoznacznie terminu, w którym należy przedstawić komplet dokumentów niezbędnych do wypłaty środków z rachunku emerytalnego. Pamiętajmy jednak, że komplet dokumentów jest warunkiem dokonania wypłaty środków z rachunku emerytalnego, dlatego warto to zrobić jak najszybciej.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam