Gdzie złożyć wniosek o paszport?

2015-06-22 14:24:31

Od 2013 roku procedura wydawania paszportu jest uproszczona. Przed zmianą przepisów, by wyrobić ten dokument, obywatel musiał dwukrotnie zgłosić się do urzędu wojewódzkiego. Obecnie paszport możemy wyrobić i odebrać u dowolnego wojewody na terenie kraju.

Wnioski o wyrobienie nowego paszportu składa się obecnie w urzędzie wojewódzkim lub w jego delegaturze. Gotowy dokument można natomiast odebrać w dogodnym dla nas punkcie paszportowym. W przypadku, gdy przebywając za granicą, potrzebujemy nowego dokumentu, możemy otrzymać go za pośrednictwem konsulatu. Osoby zamieszkujące w Polsce, ale nieposiadające w kraju stałego zameldowania, paszport wyrobią u wojewody, któremu podlegają według aktualnego miejsca pobytu.

Adresy punktów paszportowych udostępnione są w serwisach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów.

Jakie dokumenty złożyć? 

Aby wyrobić paszport, w urzędzie obywatel musi złożyć odpowiednie dokumenty, należą do nich:

 • wypełniony wniosek o wydanie paszportu;
 • jedną fotografię spełniającą wymogi biometrii;
 • dowód opłaty paszportowej;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o paszport za granicą przez osoby nie posiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa;
 • ważny paszport lub w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty.

Kto nie musi złożyć wniosku osobiści?

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • wniosek o paszport dla osoby małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza,
 • wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd.

Z obecności przy składaniu wniosku paszportowego zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli 5 roku życia.

Termin odbioru i opłaty

Termin odbioru paszportu jest określany przez urzędnika w momencie przyjmowania wniosku. Standardowy czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi niestety do 30 dni.

Koszt wydania paszportu wynosi:

 • paszport ważny 10 lat - 140 zł,
 • paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 60 zł,
 • paszport tymczasowy - 30 zł.
Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam