Najpierw alimenty, potem raty - kolejność ściągania długów

2015-06-10 14:13:40

Gdy przeciwko jednemu dłużnikowi toczy się kilka spraw egzekucyjnych, kolejność zaspokajania wierzytelności reguluje art. 1025 Kpc. Ustawodawca w tych przepisach wyszczególnił ważniejsze należności pod kątem interesu społecznego oraz znaczenia dla postępowania egzekucyjnego. Najpierw alimenty, potem raty - taka jest kolejność ściągania długów. 

W sytuacji, gdy prowadzone są przeciwko jednej osobie dwie różne sprawy sądowe, w pierwszej kolejności zaspokajane są należności alimentacyjne, a następnie inne wierzytelności. 

Kolejność zaspokajania wierzytelności

Gdy dłużnik posiada wiele różnych długów i następuje licytacja jego majątku, zachodzi konieczność sporządzenia planu spłaty. Według prawa zaspokajanie wierzytelności następuje w kolejności:

1. Koszty egzekucyjne, do nich są zaliczane koszty wierzyciela przeznaczone na prowadzenie postępowania egzekucyjnego, a także opłata egzekucyjna dla komornika;

2. Należności alimentacyjne, np. alimenty na rzecz dzieci;

3. Należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, a także renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

4. Należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską;

5. Należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru;

6. Należności za pracę niezaspokojone według przepisów, o których mówi punkt 3;

7. Należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., czyli ordynacja podatkowa;

8. Należności zabezpieczone prawem zastawu lub takie, które korzystały z ustawowego pierwszeństwa;

9. Należności wierzycieli, którzy prowadzili postępowanie egzekucyjne;

10. Inne należności.

Po spłaceniu wszystkich powyższych należności zaspokajane są kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne.

Koszty i odsetki

Razem z sumą główną ulegają spłaceniu odsetki i koszty postępowania. W pierwszej kolejności są jednak spłacane tylko odsetki za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności i koszty postępowania w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części kapitału. Pozostałe odsetki i koszty są zaspokajane w ostatniej kolejności.

Alimenty mają pierwszeństwo

W polskim prawie nie ma zasady, iż w pierwszej kolejności zaspokaja się wierzyciela, który pierwszy złożył wniosek do sądu. Wszyscy wierzyciele zaspokajani są równocześnie, ale w różnych wysokościach. Zgodnie z regułą uprzywilejowania tylko alimenty korzystają z pierwszeństwa, inne wierzytelności są rozdzielane proporcjonalnie między wierzycielami z tej samej grupy.

 

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam