Świadczenie z polisy na życie a podatek

2015-05-28 14:32:06

Według prawa w niektórych przypadkach, otrzymując świadczenie z polisy na życie, musimy zapłacić podatek. Które wypłaty należne z ubezpieczenia są opodatkowane?

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają, że wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe świadczenia z polisy na życie są zwolnione z podatku. Świadczenie takie nie jest definiowane jako przychód z innych źródeł, dlatego nie podlega opodatkowaniu. Jednak już umowy ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym są opodatkowane.

To, czy świadczenie wypłacanego przez ubezpieczyciela zostanie obciążone tzw. podatkiem Belki, zależy, czy mamy do czynienia z typowym ubezpieczeniem na życie, czy też z ubezpieczeniem połączonym z funduszem kapitałowym.

Fundusz kapitałowy

Wpłacając firmie ubezpieczeniowej środki finansowe w ramach polisy na życie z funduszem kapitałowym, inwestujemy swój kapitał, oczekując zysków. W związku z tym towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłacając sumę świadczenie z polisy, jest zobowiązane pobrać i odprowadzić podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Kapitał wypłacany z UFK jest zależny od zysku wyniesionego z inwestycji. Kwota w tym przypadku nie jest sprecyzowana w umowie polisy, tylko jest określana na podstawie wartości jednostek na rachunku. O pobieraniu podatku dochodowego od świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia na życie decyduje czerpanie zysku z inwestycji.

O tym, kiedy wypłata świadczenia z polisy na życie jest opodatkowana, decyduje fakt, czy wypłacana przez ubezpieczyciela kwota wynika z inwestowania w ramach ubezpieczenia na życie, czy też nie. W przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa wypłaca sumę ubezpieczenia, której wysokość jest określona kwotowo w polisie, to do wypłaty nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym. Wysokość wypłacanej kwoty nie jest bowiem związana z inwestowaniem. Gdy świadczenie jest określane na podstawie wartości jednostek na rachunku, wtedy natomiast musimy odprowadzić do urzędu skarbowego podatek dochodowy.

Nieopodatkowane świadczenia

Opodatkowaniu nie podlegają świadczenia z polisy na życie zdefiniowane jako:

  • suma ubezpieczenia,
  • suma wpłaconych składek,
  • zwrot sumy wpłaconych składek w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
  • przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.
Ilona Maciejuk