Średnie zarobki komorników 2015

2015-05-28 09:12:43

Za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne w konkretnie określonych stawkach. Czy komornik zarabia zbyt wiele w stosunku do wykonywanych przez siebie obowiązków?

Komornik sądowy w Polsce zarabia średnio 30 000 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku, daje to pensję netto w wysokości 20 970 zł. Sprawdźmy, w jaki sposób ustalana jest pensja komornika.

Jak ustalane są opłaty?

Komornik pobiera opłaty za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie. Jak ustalana jest wysokość tych opłat? Podstawę ustalenia opłaty stanowi wartość egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczonego roszczenia, do którego wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające egzekucji lub zabezpieczeniu. Nie wlicza się jednak kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzielenie zabezpieczenia oraz kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępowaniu.

Zabezpieczenie roszczenia

Jedną z czynności, za które komornik pobiera opłaty, jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego. Za tę czynność przysługuje mu opłata w wysokości 2 proc. wartości roszczenia, nie może być to jednak kwota mniejsza niż 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Jeśli dojdzie do egzekucji świadczeń pieniężnych, opłata stosunkowa dla komornika wynosi 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia. Nie może być to mniej niż 10 proc. i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Inaczej z rachunku bankowego

Inaczej ma się sprawa w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego. W takich sytuacjach komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, nie mniej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Odebranie rzeczy

To, jak przebiegała będzie egzekucja świadczeń niepieniężnych, zależy od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta może wynosić 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - między innymi w przypadku wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości lub wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości, jak również w przypadku opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

Inne opłaty

Wskażmy również na inne opłaty, jakie pobiera komornik. Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku komornik pobiera 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, bez dokonywania równoczesnego spisu, pobiera opłatę stałą w wysokości 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia.

Obecnie przeciętnie wynagrodzenie miesięczne wynosi 4 122,01 zł. Jak widzimy, procentowe wynagrodzenie komorników od konkretnej czynności może okazać się całkiem spore. A i statystyczna średnia zarobków jawi się jako wysoka.

Żaneta Pilarska