KRUS a praca na umowę-zlecenie lub o dzieło

2015-05-14 12:20:33

Do końca 2014 roku, każda osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia i ubezpieczona w KRUS musiała być zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS-ie jako zleceniobiorca. Od 1 stycznia 2015 roku weszły jednak w życie zmiany w ubezpieczeniu rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS-ie, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej wykonują inną pracę. Jakie ubezpieczenie musi posiadać rolnik, zarabiający jednocześnie na umowę-zlecenie lub o dzieło?

Po tegorocznej zmianie przepisów rolnicy i domownicy mogą zostać objęci ubezpieczeniem społecznym za okres przypadający przed dniem 1 stycznia 2015 r. Chodzi tu o sytuacje, kiedy rolnik lub domownik przez niego zgłoszony wykonywał:

  • umowy agencyjne,
  • umowy-zlecenia,
  • inne umowy opierające się na przepisach dotyczących zlecenia,
  • dołączył do składu rad nadzorczych.

W wymienionych powyżej przypadkach zarabiający wyłączony był z ubezpieczenia w KRUS-ie, a także nie został nim objęty, korzystając z ubezpieczenia ZUS-u w związku z wykonywaniem powyższych umów. Rolnicy tacy powinni złożyć w KRUS-ie do 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym w okresie wykonywania tych umów.

Uwaga! Warunkiem do wstecznego ubezpieczenia KRUS jest także wartość przychodu osiąganego z umów za lata minione. Miesięczny przychód nie może przekraczać kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie.

Dodatkowe ubezpieczenie

Znowelizowana ustawa pozwala rolnikowi, a także domownikowi ubezpieczonemu w KRUS-ie na dodatkowe ubezpieczenie społeczne z tytułu:

  • wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • powołania do rady nadzorczej.

Kto korzysta z nowelizacji prawa?

Osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS-ie, która dodatkowo podpisze umowę-zlecenia i z tego tytułu będzie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi w ZUS-ie, może nadal podlegać rolniczemu ubezpieczeniu, chyba, że sama z tego ubezpieczenia zrezygnuje.

Oczywiście, aby skorzystać z przytoczonej powyżej opcji, trzeba spełnić określone warunki. Z kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, na podstawie art. 5b Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogą korzystać rolnicy, których przychód ze zlecenia lub umowy o dzieło miesięcznie nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z tym, że w 2015 roku minimalna płaca wynosi 1 750 złotych, tylko miesięczny przychód do kwoty 875 zł pozwoli rolnikowi na nieprzerwane ubezpieczenie w KRUS-ie.

Rolnik pracujący na umowie-zlecenie w czasie trwania tejże umowy może w każdej chwili odstąpić od ubezpieczenia w KRUS-ie, składając oświadczenie. Może jednak to zrobić nie wcześniej niż od dnia, w którym złoży oświadczenie w tej sprawie w KRUS-ie.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam