Świadectwo pracy a umowa na czas określony

2015-05-28 16:25:30

Świadectwo pracy to podstawowy dokument, który zostaje wydany w przypadku ustania zatrudnienia. Jeśli zakończony został bezterminowy stosunek pracy, procedura wystawienia świadectwa nie jest zbyt skomplikowana. Inaczej jest jednak z zatrudnieniem terminowym. Czy osoba zatrudniona na umowę na czas określony może liczyć od razu na wydanie świadectwa pracy?

Dokumentem stanowiącym podsumowanie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy jest świadectwo pracy. Zawiera ono zbiór danych koniecznych dla ustalenia uprawnień przy zatrudnieniu w kolejnym zakładzie pracy lub zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jest to dokument niezwykle ważny, bo zawarte są w nim informacje, które są niezbędne również dla ustalenia uprawnień z zakresu ubezpieczenia społecznego.

Jak długo trzeba czekać?

Od momentu ustania zatrudnienia, które wynikać może z rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma bezwzględny obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Nie może być to uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia dokumentu pracownikowi w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy.

Ważne przepracowane 24 miesiące

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był przez tego samego pracodawcę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo, które obejmuje wszystkie zakończone okresy zatrudnienia w okresie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony u tego samego pracodawcy w ramach zawartego stosunku pracy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy. Jest to ważne szczególnie wówczas, gdy w sprawowaniu obowiązków zawodowych następowały przerwy. Jeśli natomiast rozwiązanie lub wygaśnięcie terminowej umowy o pracę podpisanej przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej umowy przypadnie po upływie 24 miesięcy - termin wydania świadectwa pracy przypada w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.

Wniosek o wydanie świadectwa

Jeśli pracodawca zwleka z wydaniem świadectwa lub pracownik potrzebuje go szybciej z sobie wiadomych względów, pracownik ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o wydanie świadectwa pracy po zakończeniu każdej umowy o pracę na okres próbny, czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub dotyczące łącznego okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem zgłoszenia żądania wydania świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy za okres zatrudnienia obejmujący umowy o pracę, które uległy już rozwiązaniu, jest obligatoryjne.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam