Kiedy skarbówka skontroluje wpływy na konto podatnika?

2015-05-07 15:11:33

Według prawa urząd skarbowy bez uzasadnionych podejrzeń wobec konkretnej osoby lub grupy osób oraz nakazu wyższej instancji lub prokuratora nie ma prawa skontrolować osoby fizycznej. W celu zapobiegania łamaniu prawa podatkowego US ma jednak możliwość przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia. Kiedy skarbówka skontroluje wpływy pieniężne na konto bankowe podatnika?

Jakie informacje może otrzymać US?

W sytuacji, gdy dowody zgromadzone w postępowaniu podatkowym muszą być uzupełnione danymi pochodzącymi z banku, wtedy na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego bank ma obowiązek sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

  • posiadanych rachunków bankowych lub oszczędnościowych, ich liczby, a także obrotów i stanu tych rachunków,
  • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, ich liczby oraz obrotów i stanu tych rachunków,
  • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych i umów depozytowych,
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Tryb postępowania

Naczelnik urzędu skarbowego może zwrócić się do banku o udostępnienie informacji o rachunkach bankowych podatnika, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej u danej osoby urząd skarbowy rozpoczął postępowanie podatkowe.

Sprawdź też: Kiedy bank zgłasza przelew do urzędu skarbowego?

Zanim naczelnik urzędu skarbowego zażąda od instytucji finansowej wyjawienia danych dotyczących sytuacji finansowej podatnika, musi wyczerpać tryb postępowania przewidziany w art. 183 Ordynacji podatkowej.

Procedura taka umownie nazywa się próbą polubownego uzyskania informacji objętych tajemnicą bankową. US powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do podatnika, by on sam udzielił niezbędnych informacji.

Wymagane procedury

Żądanie udostępnienia informacji finansowych od banku ma charakter sformalizowany i musi spełniać następujące procedury:

  • określać zakres żądanych informacji i termin ich przekazania,
  • wskazywać przesłanki uzasadniające konieczność uzyskania informacji będących przedmiotem żądania,
  • przedstawiać dowody potwierdzające, np. że podatnik odmówił udzielenia informacji na temat swoich finansów.

Instytucje finansowe mogą odmówić udzielenia informacji w sytuacji, gdy wniosek naczelnika US nie spełnia wymagań formalnych, określonych w Ordynacji podatkowej. Informacje, których naczelnik może żądać od banku, powinny mieć związek z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam