Jak rezygnować z ubezpieczenia kredytu?

2015-06-03 08:06:39

Czy można zrezygnować z zawartego już ubezpieczenia kredytu? Można, ale nie zawsze się to opłaca.

Podpisując umowę kredytową w jakimkolwiek banku, jesteśmy zwykle zachęcani lub wręcz obligowani do opłacania ubezpieczenia kredytu – zwykle polisy na życie lub od utraty pracy.

Ubezpieczenie to koszt

Niestety to dodatkowe ubezpieczenie ma wpływ na ogólny koszt całościowy kredytu, który musimy spłacić. Dlatego też po przeanalizowaniu ogólnych warunków umowy kredytowej bardzo często się zdarza, że kredytobiorca chce zrezygnować z dodatkowego ubezpieczenia.

Oferty promocyjne

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe ustawowo, ale bank może postawić warunek - jeśli klient chce skorzystać z danej oferty, musi wykupić ubezpieczenie, o ile jest ono jej integralną częścią. Często w zamian bank oferuje niższe oprocentowanie bądź niższą prowizję. 

Czy z zawartej polisy można zrezygnować?

W każdej umowie kredytowej jest zawarty zapis, na jakich zasadach kredytobiorca ma prawo do rezygnacji z ubezpieczenia. Jest to w zasadzie możliwe do dokonania w każdym momencie jego umowy, ale bank może wówczas zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Oświadczenie o rezygnacji z polisy musi być sporządzone przez kredytobiorcę w formie pisemnej i musi być złożone ubezpieczającemu na pod określony adres.

Co w oświadczeniu?

Oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia powinno zawierać określone elementy:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • nr PESEL,
  • nr umowy kredytowej,
  • zapis o rezygnacji z dalszego obejmowania ubezpieczeniem,
  • podpis ubezpieczonego.

W przypadku złożenia wypowiedzenia ubezpieczenia ochrona może trwać np. do końca bieżącego miesiąca. Znaczy to, że do końca danego miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, tak jak do dnia wymagalności najbliższej ustalonej raty kredytu przypadającej po dniu złożenia przez ubezpieczonego rezygnacji z ubezpieczenia.

Zwrot składki

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (jeśli składka została opłacona z góry).

Marzena Kazbieruk