Rewaloryzacja rent i emerytur 2015 - o ile zwiększyła się wysokość świadczeń?

2015-05-05 08:46:46

1 marca 2015 roku - jak co roku - została przeprowadzona przez ZUS waloryzacja rent i emerytur. Zmiany te są przeprowadzane z urzędu, co oznacza, iż nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. O ile podniesione zostały wysokości emerytur i rent?

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
  • innych ustaw szczególnych, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.

Wysokość waloryzacji

Waloryzacja świadczeń emerytalno–rentowych polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%. Dodatkowo podwyżka nie może być niższa niż:

  • 36 zł - w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
  • 27 zł - w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 18 zł - w przypadku emerytury częściowej.

W przypadku emerytur przysługujących w wysokości poniżej poziomu emerytury najniższej, kwota podwyżki zostanie ustalona proporcjonalnie do udziału kwoty ustalonej emerytury w kwocie emerytury najniższej.

Wzrasta podstawa

Waloryzacji podlega także podstawa wymiaru świadczeń, co polega na pomnożeniu tej podstawy przez wskaźnik ustalony w wyniku podzielenia kwoty świadczenia ustalonego w wyniku waloryzacji przez kwotę tego świadczenia, ustaloną na dzień 28 lutego 2015 r. Podstawa ta wzrasta więc o taki sam procent, o jaki w wyniku waloryzacji wzrosła wysokość świadczenia.

Poziom świadczeń i kwota bazowa

Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia do 5 299,97 zł, otrzymają o 36 zł więcej.

Świadczenia, które są wyższe od 5 299,97 zł, zostaną natomiast podniesione o wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on tylko 0,68 proc. W związku z tym, iż w tym roku wskaźnik ten jest wyjątkowo niski, wprowadzono po raz pierwszy kwotowo - procentową waloryzację. Dzięki temu osoby pobierające najniższe świadczenia nie stracą. 

Od 1 marca 2015 r. kwota bazowa wynosi 3 308,33 zł i stosuje się ją przy obliczaniu świadczeń przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony po dniu 28 lutego 2015 r. lub zgłoszony przed dniem 1 marca 2015 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 28 lutego 2015 r.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam