Leasing operacyjny: zasady księgowania

2015-05-22 15:34:26

Leasing operacyjny to elastyczna forma finansowania zakupów pozwalająca na zminimalizowanie wkładu własnego, przy tym formalności uproszczone są do minimum. Kiedy już przekonają nas te argumenty i zdecydujemy się na tę skorzystanie z leasingu, warto znać zasady jego księgowania.

Cechą charakterystyczną leasingu operacyjnego jest to, że przedmiot leasingu wykazywany jest w środkach trwałych lub wartościach niematerialnych i prawnych przez finansującego. Z tego też powodu odpisy amortyzacyjne dokonywane są w księgach finansującego. Korzystający ujmuje natomiast w kosztach otrzymywane faktury za kolejne raty leasingowe.

Sprawdź też: Operacyjny czy finansowy - który leasing się opłaca?

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu wykazywany w księgach korzystającego. Warto jednak dodać, że zakwalifikowanie umowy jako leasing operacyjny pod względem podatkowym nie jest jednoznaczne z takim samym zakwalifikowaniem w ujęciu bilansowym. Większość zawieranych umów leasingowych odnosi się do leasingu finansowego.

Co wlicza się w koszty?

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający zalicza opłaty leasingowe z tytułu umowy leasingu do kosztów działalności. Zalicza on zatem do kosztów:

  • opłaty za zawarcie umowy,
  • opłaty wstępne,
  • opłaty podstawowe.

W zależności od celu użytkowania przedmiotu leasingu mogą to być opłaty zaliczane do kosztów działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej ogólnego zarządu lub kosztów sprzedaży.

Rozliczenie metodą liniową

Zwykle stosuje się rozliczenie metodą liniową. Dopuszcza się jednak stosowanie innych metod, jeśli ma miejsce inny sposób rozłożenia opłat leasingowych i będzie on lepiej odzwierciedlać rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy.

Sprawdź też: O ukrytych opłatach w umowach leasingowych

5 zasad

W przypadku ujmowania leasingu operacyjnego w księgach korzystającego wyróżnić można kilka zasad:

  1. Pierwszą z nich jest obciążanie kosztów działalności opłatami związanymi z leasingiem.
  2. Kolejną jest brak ujęcia przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych, a zatem brak amortyzacji.
  3. Trzecia zasada to rozliczanie w czasie opłaty za zawarcie umowy.
  4. Czwarta - rozliczanie w czasie opłaty wstępnej.
  5. Ostatnia zasadą jest ujmowanie w bieżących kosztach dodatkowych nakładów i opłat ponoszonych w związku z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Kaucja gwarancyjna

Warto również wspomnieć, że umowa leasingu może w niektórych przypadkach przewidywać obowiązek zapłaty kaucji gwarancyjnej. Kaucja ma zabezpieczać roszczenia finansującego związane z nienależytym wykonaniem umowy leasingu. W takim przypadku rozróżnienia się dwa rodzaje kaucji gwarancyjnych wnoszonych przez korzystającego: kaucje gwarancyjne podlegające zwrotowi oraz kaucje gwarancyjne rozliczane na poczet opłat leasingowych.

Żaneta Pilarska