Ile w 2015 roku płacą za niewykorzystany urlop?

2015-05-07 14:03:07

Czy wiesz, kiedy i na jakich zasadach za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje Ci ekwiwalent pieniężny? Jeśli nie, sprawdź z nami, jak obliczyć.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownik, który nie skorzystał z przysługującego mu prawa do wypoczynku, może otrzymać zarówno za niewykorzystany urlop w roku bieżącym, ale i poprzednim. Urlopy wypoczynkowe udzielane są głównie w sytuacji, gdy wygasa umowa o pracę lub zostaje ona rozwiązana, przy czym nie ma w planach podpisania kolejnej umowy.

Jeśli pracujemy w oparciu o umowę o pracę, urlop wypoczynkowy musi zostać wykorzystany. Może również zostać przeniesiony na kolejny rok. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu.

Prawo uregulowane Kodeksem pracy

Kodeks pracy reguluje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Kodeks określa podstawę do rozliczenia należności, jakie ma zagwarantowane pracownik ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą. Pracownik powinien otrzymać równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej.

Jak obliczyć?

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należy skorzystać ze współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego. Sposób jego obliczania reguluje przepis § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W 2015 roku współczynnik ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 21. Przysługującą nam za niewykorzystany urlop kwotę obliczamy zatem w następujący sposób:

  1. sumę miesięcznych wynagrodzeń należy podzielić przez współczynnik urlopowy (21),
  2. otrzymaną wartość trzeba podzielić przez 8, które oznacza dzienną normę czasu pracy,
  3. wynik (którym jest wysokość w złotych ekwiwalentu za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu) mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Urlop zaległy z zeszłego roku

Nawet jeśli urlop jest przeniesiony z roku poprzedniego, do wyliczenia wysokości ekwiwalentu stosuje się współczynnik obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu.

Prawo do otrzymania ekwiwalentu przysługuje od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. W tego względu skorzystać należy ze wskaźnika dotyczącego roku, w którym zatrudniony to prawo nabył. Ekwiwalent powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia. Wówczas pracownik traci prawo do urlopu i nabywa prawo do ekwiwalentu.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam