Konsekwencje zmiany siedziby firmy

2015-04-23 09:11:08

Jeśli zdecydowaliśmy się na zmianę siedziby firmy, warto poinformować o tym fakcie klientów i kontrahentów. Jakie jeszcze obowiązki wiążą się z tą zmianą?

Zmieniając adres siedziby firmy, przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania kilku podmiotów o zachodzących zmianach. Kogo i z jakiego powodu należy poinformować?

CEIDG i Urząd Statystyczny

Przy zakładaniu działalności przedsiębiorca miał obowiązek wypełnienia wniosku CEIDG-1, w którym podawał adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, jak również adres do doręczeń. Jeśli którykolwiek z tych adresów ulegnie zmianie, należy w ciągu 7 dni od zmiany dokonać aktualizacji wniosku CEIDG. Warto zaznaczyć, że przekazując tę informację zaoszczędzimy sporo czasu, bo zgłoszona zostanie przekazana do GUS-u, urzędu skarbowego oraz ZUS-u/KRUS-u.

Formularz CEIDG można złożyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesłać drogą elektroniczną. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Działalność regulowana

Dodatkowe obowiązki nałożone są na przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną. Muszą oni zgłosić zmianę w ciągu 14 dni od dnia zajścia zdarzenia powodującego zmianę do wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Zmiana miejsca prowadzane działalności może mieć także inne skutki. Przykładowo w przypadku podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu wiąże się to z wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu w dotychczasowym punkcie sprzedaży. Tym samym należy wystąpić o zezwolenie w nowym punkcie sprzedaży.

Urząd skarbowy

Zazwyczaj zmiana miejsca prowadzenia działalności będzie wiązała się ze zmianą dotychczasowego urzędu skarbowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług stwierdza, że dla podatnika odpowiednim organem podatkowym jest naczelnik US właściwy pod względem miejsca wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której czynności te realizowane są na obszarze dwóch lub więcej urzędów skarbowych. Wówczas odpowiednim urzędem będzie ten właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli podatnik nie ma siedziby działalności bądź stałego miejsca prowadzenia jej na terenie Polski, właściwy organ podatkowy to Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Dodajmy, że przedsiębiorca z podatku dochodowego rozlicza się w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Kasa rejestrująca

Przypomnijmy również o zmianach, których trzeba dokonać w związku z funkcjonowaniem kasy rejestrującej. W ciągu 7 dni należy poinformować naczelnika US o zmianie miejsca użytkowania kasy. Dodatkowo należy nanieść zmianę w książce kasy oraz w pamięci kasy.

Pracownicy i kontrahenci

Oczywiście wraz ze zmianą miejsca prowadzenia działalności zmianie ulega miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikami porozumienie, jeśli nie jest to możliwe pracodawca przedstawia zatrudnionym wypowiedzenie zmieniające miejsce pracy. Zmieniając adres, należy taką zmianę zgłosić kontrahentom. Jeśli podpisywane były umowy z kontrahentami, należy sporządzić aneksy do umów wcześniej zawartych. Nowy adres należy umieszczać na fakturach wystawianych przez siebie od momentu faktycznej zmiany.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam