Prawa i obowiązki zagranicznych przedsiębiorców

2015-04-28 12:48:34

Dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców prowadzi u nas działalność gospodarczą. Na jakich zasadach funkcjonują? Jakie są ich prawa i obowiązki?

Na jakich zasadach mogą w Polsce funkcjonować zagraniczni przedsiębiorcy? Czy ich prawa i obowiązki są takie same jak obywateli Polski? W jaki sposób powinni rozliczać się z podatków?

Ustawa o rachunkowości

Również osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej powinny przestrzegać przepisów Ustawy o rachunkowości. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej księgą, lub też księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pełne księgi rachunkowe, bez względu na limit obrotów

Osoba zagraniczna to osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Z przepisów wynika, że prowadząc działalność w Polsce, obcokrajowcy powinni prowadzić pełne księgi rachunkowe, bez względu na limit obrotów, jakie osiąga. Osoba zagraniczna nie może korzystać z rozliczenia uproszczonego. Innymi słowy nie będzie mogła prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nawet w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 1 200 000 euro.

Są wyjątki

Wyjątek od wyżej wymienionej reguły stanowią obywatele pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Powyższe oznacza, że obywatele takich krajów jak: Niemcy, Irlandia, Holandia, którzy prowadzą działalność w Polsce, mają w tym zakresie takie same prawa jak Polacy. Jeśli więc osiągnięte w poprzednim roku przychody ze sprzedaży nie przekraczają wartości 1 200 000 euro i forma działalności na to pozwala, mają prawo do rozliczenia działalności dla celów podatku dochodowego w księdze przychodów i rozchodów.

Inne obowiązki

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność na terytorium naszego kraju musi liczyć się również z innymi obowiązkami. Powinien on używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Innym obowiązkiem jest zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności, dotyczące wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego z utworzonym oddziałem.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam