Bank spółdzielczy a SKOK - czym się różnią?

2015-04-23 14:50:29

Banki spółdzielcze i SKOK-i to dwie odmiennego typu instytucje finansowe. Prześwietlamy najistotniejsze różnice.

Klienci zainteresowani usługami finansowymi mogą korzystać z usług takich instytucji jak banki komercyjne, banki spółdzielcze, SKOK-i i firmy pożyczkowe. Wybór jest szeroki. Czym jednak tak naprawdę różni się SKOK od banku spółdzielczego?

Podstawa prawna

W przypadku SKOK-ów podstawą prawną ich działalności jest Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z roku 1995. Ponadto ich działanie reguluje Prawo spółdzielcze z 1982 roku. Ten ostatni przepis określa też ramy działania banków spółdzielczych. Ponadto usługi oferowane także przez banki spółdzielcze podlegają zapisom Prawa bankowego (z 1997 roku) i ustawy o bankach spółdzielczych (z 2000 roku).

Typ spółdzielni

Banki spółdzielcze to spółdzielnie bankowe mające charakter otwarty. Inaczej jest w przypadku SKOK-ów. Są one spółdzielniami finansowym o zamkniętym członkostwie. Członkami mogą być w szczególności osoby zatrudnione w jednej lub kilku firmach, osoby należące do tej samej organizacji zawodowej lub społecznej.

Cel działalności

Celami działania SKOK-ów są:

  • gromadzenie środków wyłącznie od ich członków,
  • udzielanie pożyczek członkom,
  • przeprowadzanie członkom rozliczeń finansowych (na zlecenie),
  • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • dokonywanie bądź przyjmowanie płatności z tytułu działalności gospodarczej.

Z kolei banki spółdzielcze mają jeden - szeroko zakrojony - cel, a jest nim wykonywanie ograniczonego zakresu czynności bankowych dla członków oraz klientów zewnętrznych.

Specyfika

Istotną różnicą między obiema instytucjami jest to, że SKOK-i mają niezarobkową specyfikę działania (przynajmniej taką mieć powinny...) zaś banki spółdzielcze są komercyjne, czyli celują w osiąganiu zysku z tytułu prowadzonych usług.

Gwarancje

Obecnie zarówno banki spółdzielcze, jak i SKOK-i oferują swoim klientom gwarancję finansową w ramach Bankowego Fundusz Gwarancyjnego. Jeszcze do niedawna wkłady pieniężne w kasach spółdzielczych gwarantowało jedynie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. W ten sposób w chwili obecnej wkłady w SKOK-ach, tak jak i w bankach spółdzielczych, są w 100 proc. gwarantowane przez BFG.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam