Na jakich zasadach obcokrajowiec może prowadzić działalność w Polsce?

2015-04-14 14:20:22

Osoba niebędąca obywatelem Polski ma prawo założyć i prowadzać tu działalność gospodarczą. Określone zostały jednak ramy prawne, w ramach których obcokrajowcy mogą prowadzić biznes.

Cudzoziemiec musi spełnić konkretne warunki, aby móc prowadzić w Polsce działalność gospodarczą. Najprościej mają obywatele krajów należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Pozostali nie tracą możliwości założenia firmy, jednak muszą spełnić dodatkowe warunki.

Osoba zagraniczna

Przez osobę zagraniczną rozumie się osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Osoba zagraniczna w pierwszej kolejności musi podjąć decyzję, czy działalność będzie przez nią prowadzona w formie oddziału, czy też w formie przedstawicielstwa lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Na tej podstawie prowadzić dalsze działania zmierzające do otwarcia firmy w Polsce.

Na takich samych zasadach jak Polak

Obcokrajowiec ma prawo do zarejestrowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Ważne, aby spełnił warunki określone w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejszą kwestią jest ta, że osoby pochodzące z krajów spoza UE, których ojczyzny nie przynależą do EFTA oraz EOG, zobligowane są do uzyskania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

Wpis w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Chcąc zarejestrować firmę, obcokrajowiec musi dokonać wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Rejestracja przebiega tak samo jak w przypadku obywatela polskiego.

Zasady działania

Obcokrajowiec musi się liczyć z tym, że będzie zobowiązany przestrzegać kilku zasad, prowadząc działalność na terytorium Polski. Przede wszystkim zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, zobowiązany jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, bez względu na limit obrotów, jakie osiąga. Wiąże się to z faktem, że osoba zagraniczna nie może korzystać z rozliczenia uproszczonego. Ponadto nie może prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nawet gdy przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 1 200 000 euro. Wyjątek stanowią obywatele Unii Europejskiej.

Obcokrajowiec pochodzący z krajów Unii Europejskiej ma prawo założyć w Polsce działalność na podobnych zasadach jak Polacy. Na więcej problemów napotkają osoby pochodzące z krajów spoza UE, jednak pomimo kilku obostrzeń prowadzenie przez nich firm na terytorium Polski jest możliwe i obecnie stosunkowo łatwe do załatwienia.

Żaneta Pilarska