Program Leader: dofinansowania dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich

2015-04-17 14:40:29

Przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich, czyli w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, mają możliwość skorzystania z Programu Leader. W ramach tego projektu właściciele firm mogą uzyskać nawet 300 tys. złotych dofinansowania biznesu.

Leader to program dofinansowań, którego celem jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Polega on na opracowywaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która realizowana jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Wśród celów programu znajdują się:

  • tworzenie i wprowadzanie w życie innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, kulturowe, naturalne, historyczne itd.,
  • budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców,
  • przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Kto może dostać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach Programu Leader mogą starać się osoby, które nie ukończyły 60 roku życia i nie są ubezpieczone w KRUS-ie. Dodatkowo taka osoba musi mieszkać na wsi, a także chcieć tam założyć swoją działalność gospodarczą, przy czym mogą to być tylko miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Kolejnym warunkiem, który musi spełnić osoba ubiegająca się o udział w programie, jest brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie może złożyć wniosku o skorzystanie z Programu Leader.

Tworzenie miejsc pracy

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z udziału w programie musi prowadzić działalność pozarolniczą, a także nie może zatrudniać więcej niż 10 pracowników, natomiast jego roczny obrót nie może przekroczyć 2 mln euro.

Celem Programu Leader ma być powstanie nowych miejsc pracy, w związku z tym wnioskujący o dofinansowanie musi zaznaczyć we wniosku, ile miejsc pracy jest w stanie zapewnić w swojej działalności. Firma jednoosobowa również rozumiana jest jako etat. Wysokość dofinansowania zależy od tego, ile osób miałoby być zatrudnionych w nowo powstałej firmie.

Utworzenie miejsc pracy zapewnia się w biznesplanie, powinny one być utrzymane przynajmniej dwa lata. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie dotrzyma tych terminów, będzie musiał zapłacić karę lub zostanie zmuszony do oddania całej kwoty dofinansowania.

Wkład własny

Program Leader jest realizowany jako dofinansowanie, a nie dotacja. W związku z tym przyszły przedsiębiorca musi posiadać wkład własny, ale może się ubiegać o zwrot 50% poniesionych kosztów. Posiadając 20 tys. złotych wkładu własnego, z Programu Leader można dostać maksymalnie 20 tys. Z dopłaty nie można jednak finansować kupna rzeczy używanych, zakupu nieruchomości czy płacić podatku od towarów i usług.

Marzena Kazbieruk