Przegląd programów dofinansowań z UE

2015-04-15 13:12:45

Unia Europejska przeznaczyła dla Polski aż 82,5 mld euro w ramach dofinansowań na lata 2014-2020. Fundusze te mają być przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych ma być jednak poprawa poziomu życia mieszkańców, dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Oto przegląd programów UE.

Unia Europejska, rozdzielając fundusze unijne na poszczególne państwa, kieruje się poziomem produktu krajowego brutto (PKB) przypadającego na każdego mieszkańca. W Polsce poziom PKB osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Oznacza to, że według średniego poziomu unijnego nasz kraj zaliczany jest do regionu w okresie przejściowym.

Oprócz powyższego kryterium wielkość przyznanych każdemu państwu środków zależy także od wielu innych czynników i zawsze jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

Infrastruktura i instrumenty zwrotne

W Polsce największe fundusze z UE mają być zainwestowane w infrastrukturę transportową - drogową i kolejową, a także w sferę innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal fundusze będą wspierały ochronę środowiska, energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Unia Europejska, oprócz bezzwrotnych dotacji, udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Są one przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów.

W latach 2014-2020 w Polsce zostaną wdrożone programy operacyjne, które będą zarządzane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także programy regionalne, którymi kierować będą urzędy marszałkowskie.

Najwięcej środków z funduszy unijnych przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko - 27,5 mld euro. Środki mają być wykorzystane na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Innowacja i edukacja

Nowy program wspierania innowacji - Program Inteligentny Rozwój - zostanie wsparty kwotą 8,6 mld euro. Środki te zostaną przede wszystkim przeznaczone na przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności i jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje.

Na Program Wiedza Edukacja Rozwój z funduszy przeznaczono kwotę 5,4 mld euro. Mają być one wykorzystane na poprawę polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki, a przede wszystkim na wsparcie szkolnictwa wyższego i na promocję innowacji społecznych.

Polska cyfrowa i techniczna

UE przeznaczyła także  2,2 mld euro na Program Polska Cyfrowa, którego celem jest zwiększenie dostępności do Internetu, a także stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji.

Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej, UE przeznaczyła na niego dofinansowanie w kwocie 2 mld euro.

Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich. Na ten cel UE przeznaczyła 0,7 mld euro.

Dodatkowo  w Polsce będzie realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (fundusze rzędu 8,5 mld euro),  a także Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam