Zawieszenie działalności gospodarczej: co można, a czego nie?

2015-04-07 08:13:18

Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Właściciel firmy może z takiej opcji skorzystać, np. gdy utraci płynność finansową lub ma inne przejściowe problemy. W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorcy przysługują różne przywileje, a także obowiązują go pewne zakazy. Co może w takiej sytuacji, a czego nie właściciel firmy?

Skorzystać z zawieszenia firmy może jedynie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność i niezatrudniający pracowników.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Wniosek o zawieszenie firmy - czy też jej wznowienie - możemy złożyć:

  • przez Internet, korzystając z podpisu elektronicznego,
  • osobiście w urzędzie gminy lub listem poleconym.

Zawieszenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Składając taki dokument bezpośrednio w urzędzie gminy, należy posiadać przy sobie dowód osobisty.

Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dni do 2 lat. Termin zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia, który został wskazany we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia wniosku. Okres ten trwa aż do momentu złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Czego nie można w czasie zawieszenia?

W okresie zawieszenia działalności firmy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Nie może on także realizować żadnych usług na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, tzn. usług, które były wykonywane w ramach prowadzonej działalności. Podczas okresu zawieszenia właściciel firmy nie ma prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej.

Zawieszenia działalności a ZUS

W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca jest wyrejestrowany z ZUS-u, dzięki czemu nie musi opłacać składek. Jest to jednak równoznaczne z tym, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki traci on prawo do świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo okres zawieszenia działalności nie zalicza się do lat pracy, które uprawniają do otrzymania emerytury.

Co można w czasie zawieszenia?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej precyzuje, co może przedsiębiorca w okresie zawieszenia firmy:

  1. Może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
  2. Może przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
  3. Ma prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia.
  4. Może uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem.
  5. Ma prawo do wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.
  6. Może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.
  7. Może podlegać kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam