Zawieszanie działalności gospodarczej: jak uzupełnić formularz CEIDG-1?

2015-04-17 17:18:55

Działalność gospodarczą przedsiębiorca może wielokrotnie zawieszać i wznawiać. Rozwiązanie takie pozwala firmie przetrwać czas kryzysu. Zawieszenie działania przedsiębiorstwa trzeba zgłosić w urzędzie na formularzu CEIDG-1. Podpowiadamy, jak należy przygotować wniosek.

Okres zawieszenia działalności stanowi przerwę w funkcjonowaniu firmy. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności przedsiębiorstwa na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli właściciel firmy nie wznowi jej funkcjonowania przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Warunkiem zawieszenia działalności jest to, że przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników.

Co powinien zawierać wniosek? 

Zawieszenie działalności gospodarczej następuje po złożeniu wniosku, który powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy - jego nazwę lub firmę;
 • numer ewidencyjny PESEL, jeżeli przedsiębiorca taki posiada;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy. W przypadku, gdy działalność jest wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsiębiorcy, wówczas powinien on podać adres zakładu, oddziału lub innego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 • wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
 • informację o niezatrudnianiu pracowników.

Jak złożyć wniosek?

Aby zawiesić działalność, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek na formularzu CEIDG-1. Dokument ten może być złożony osobiście, przesłany listem poleconym lub w formie elektronicznej. Wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie.

W wersji elektronicznej formularz powinien być podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy złożony wniosek online nie zostanie podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, przedsiębiorca jest wzywany do własnoręcznego podpisania wniosku. Złożenie formularza CEIDG-1 jest zwolnione z opłat.

Prawa przedsiębiorcy w okresie zawieszenia

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma następujące prawa:

 • może wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności, a także obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed zawieszeniem działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 • może wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody finansowe.

Na koniec dodajmy, że firma w okresie zawieszenia działalności może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam