Obligacje korporacyjne niosą ryzyko. Sprawdź, jak duże

2015-04-21 19:25:05

Obligacje są uważane za względnie bezpieczną inwestycję, wiele jednak zależy od tego, kto jest ich emitentem. Papiery dłużne rządów są uważane za bezpieczniejsze niż obligacje innych wystawców, jak np. firm, co oznacza, że obligacje korporacyjne niosą większe ryzyko.

Kariera obligacji korporacyjnych w Polsce nie jest długa - ten rynek tak naprawdę dopiero się rozwija. Wystawianie tego typu papierów dłużnych jest możliwe dzięki Ustawie o obligacjach z 1995 roku. Takie obligacje to dobry sposób na poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla firm.

Z zabezpieczeniem lub bez

Zanim zdecydujemy się inwestować w obligacje korporacyjne, warto wiedzieć, że na rynku funkcjonują papiery dłużne niezabezpieczone i zabezpieczone. Ten pierwszy rodzaj obligacji może wyemitować firma, która składała sprawozdania finansowe przez 3 lata poprzedzające emisję, a do tego kapitał tej firmy nie może być mniejszy niż pięciokrotność kapitału, jaki został określony w kodeksie spółek handlowych.

Gwarancje i rating

Obligacje korporacyjne, poza tym że zabezpieczone są zdolnością emitenta do spłaty zobowiązania, dodatkowo wspierane bywają gwarancjami poprzez zabezpieczenie na hipotece lub na majątku ruchomym. Czasami wykorzystuje się do tego również gwarancje. Najbardziej znane są gwarancje bankowe, ale gwarantem może być również np. inna spółka. W odniesieniu do obligacji używa się również pojęcia rating, czyli oceny zdolności kredytowej. Oczywiście, im wyższy rating, tym lepsza inwestycja i bardziej wiarygodne papiery dłużne. Warto jeszcze dodać, że obligacje mogą być emitowane poniżej swojej wartości nominalnej (z dyskontem), po cenie nominalnej lub powyżej ceny nominalnej (premia).

Spłacanie obligacji

Oczywiście każde papiery dłużne muszą, prędzej czy później, zostać spłacone. Może się to odbywać w formie wykupu, ale także poprzez przyznanie posiadaczom obligacji prawa do zysków emitenta lub do objęcia akcji, którą zostaną w przyszłości wyemitowane. Każdy emitent określa, kiedy dokona wykupu swoich obligacji. W tym przypadku czas ten może być bardzo różny, np. kilka miesięcy, ale również kilka lat.

Emitent obligacji może również wypuścić papiery z opcją „call”, dzięki której ma możliwość wykupienia obligacji wcześniej, w zależności od swoich możliwości i potrzeb. Pieniądze uzyskane dzięki emisji papierów dłużnych nie mogą być dowolnie rozdysponowane przez emitenta, ale muszą być spożytkowane zgodnie z tym, co zostało określone w prospekcie emisyjnym.

Renata Grochowska