Całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi więcej niż myślisz

2015-04-07 11:13:52

Zatrudniając pracowników, przedsiębiorca musi się liczyć z kosztami. Te są rożne w zależności od rodzaju zawartej między pracownikiem a pracodawcą umowy. Zobacz, jak kształtują się te koszty w bieżącym roku.

Koszty zatrudnienia zmieniają się pod wpływem różnych zmiennych. Główną z nich jest rodzaj umowy, w ramach której zatrudniony jest pracownik. Liczy się przede wszystkim wysokość zatrudnia brutto pracownika. Jeśli jednak myślimy, że ta kwota jest jedynym kosztem, jaki ponosi pracodawca, zatrudniając nas, jesteśmy w błędzie.

Umowa o pracę

Zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę, kosztem zatrudnienia pracownika są zarówno wynagrodzenie brutto, jak również składki ZUS obciążające pracodawcę. Przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane częściowo z wynagrodzenia pracownika, ale także z kieszeni przedsiębiorcy. Tym samym pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20 proc. wynagrodzenia brutto, w tym:

  • 9,76 proc. - składki emerytalne,
  • 6,50 proc. - składki rentowe,
  • 1,93 proc. - składki wypadkowe,
  • 2,45 proc. - składki na Fundusz Pracy,
  • 0,1 proc. - składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obecnie zgodnie z opublikowanym aktem prawnym minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto. Łatwo więc obliczyć, że całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie kształtował się na poziomie 2112,96 zł (1750 zł - minimalne wynagrodzenie + 362,96 zł – odprowadzane składki).

Umowa-zlecenie

W przypadku umowy zlecenia koszty mogą kształtować się na różnym poziomie, w zależności od tego, czy zatrudniana osoba pracuje tylko w jednym miejscu (ma inną umowę czy też nie). Jeśli umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia, wówczas koszt pracodawcy wynosi tyle, ile w przypadku umowy o pracę. Pracodawca ponosi koszt wynagrodzenia brutto powiększony o składki ZUS. Jeśli osoba zatrudniona jest dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, lub pracownik jest studentem (w wieku do ukończenia 26 roku życia) pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto.

Umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym kosztem, jaki poniesie pracodawca, będzie jedynie wynagrodzenie brutto pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Wówczas pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia z tytułu tej umowy.

Marzena Kazbieruk