Sprawdzamy, co najczęściej Polacy biorą w leasing

2015-05-19 14:05:05

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która skupia w sobie cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Leasingobiorcy przysługuje prawo do używania towarów niestanowiących jego własności, w zamian korzystający dokonuje płatności za używanie przedmiotu leasingu, czym jednocześnie spłaca jego wartość. Co Polacy najchętniej biorą w leasing?

W początkowym okresie funkcjonowania leasingu w Polsce, który przypadał na lata '90, głównymi przedmiotami umów leasingu były środki transportu oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej. Z czasem zakres finansowania środków trwałych za pomocą leasingu uległ rozszerzeniu, obejmując także sprzęt i licencje komputerowe, nieruchomości oraz wszelkie inne środki trwałe.

Korzyści podatkowe

Po uregulowaniu prawa dotyczącego leasingu, czyli sprecyzowaniu prawa podatkowego, ta forma finansowania wśród polskich przedsiębiorców jeszcze zyskała na popularności. Nowe przepisy umożliwiły dokonywanie odpisów amortyzacyjnych do celów podatkowych przez podmioty niebędące właścicielami środków trwałych.

Szczególnie popularną formą leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy jest leasing operacyjny, który pozwala na szybsze niż w przypadku leasingu finansowego odtworzenie przez zaliczenie wartości środków trwałych do kosztów podatkowych. Jest tak dzięki temu, iż w przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodów leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przedmiotu leasingu, a w przypadku leasingu operacyjnego kosztem tym są poszczególne raty leasingowe. Dodatkowo także, poprzez uregulowania dotyczące podatku VAT, leasing finansowy nie jest tak popularny jak leasing operacyjny.

Firmy leasingowe liczyły, że nastąpi rozwój rynku, poprzez popularyzację leasingu konsumenckiego. Mimo możliwości jego stosowania, uwzględnionej w przepisach Ustawy o podatkach dochodowych z 1 lipca 2011 r., nadal jest on jednak mało popularny, przede wszystkim ze względu na niejasne przepisy.

Co najchętniej leasingujemy?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zmienia się asortyment produktów, które Polacy biorą w leasing. W roku 2013, aż ponad trzykrotnie wzrosło zapotrzebowanie na komputery i sprzęt biurowy. Z raportu opublikowanego przez GUS wynika, że największy wzrost wartości leasingowanych środków stwierdzono w nieruchomościach – o 37%. Wśród aut i innych pojazdów odnotowano wzrost tylko o 13,4%, więc one znalazły się na dalszej pozycji. Największe skok zarejestrowano w przypadku leasingu autobusów, aż 60%. Natomiast największy spadek wartości leasingowanych środków wystąpił w kolejnictwie – o 37%.

Ilona Maciejuk