Bank upomina się o spłatę dawnego kredytu? Zgłoś przedawnienie

2015-03-18 14:48:27

Jeśli bank upomina się o spłatę dawnego kredytu, czasami można zgłosić przedawnienie długu. Sprawdź, kiedy i jak to zrobić.

Przedawnieniem nazywamy przeterminowanie się zobowiązania. Termin ten określa czas, po którym dług nie może być już przymusowo wyegzekwowany, np. przed sądem. Okres ten jest zależny od rodzaju zobowiązania i może trwać nawet 10 lat. Istnieje także wiele okoliczności, które przerywają bieg przedawnienia.

Terminy przedawnień

Kodeks cywilny w art. 118 ustala termin przedawnienia na 10 lat, a roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na 3 lata. Przedawnienie liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tzn. takie, którego wierzyciel może żądać na mocy prawa. Terminy przedawnień dla poszczególnych spraw wynoszą:

  • kredyt lub pożyczka - 3 lata od spłaty każdej kolejnej raty,
  • zadłużenie na karcie kredytowej - 3 lata od dnia wymagalności spłaty,
  • debet na koncie - 2 lata od daty określonej w umowie, w której należało go spłacić,
  • roszczenia zatwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innego organu właściwego do rozpatrywania określonych spraw - 10 lat od ostatniego dnia wyznaczonego terminu zapłaty. Termin dotyczy też roszczeń ustanowionych ugodą zawartą przed sądem - także polubownym.

Przedawnienie w sądzie

Dłużnik musi samodzielnie zgłosić do sądu przedawnienie, ponieważ nie jest ono automatycznie brane pod uwagę. W przypadku, gdy dłużnik nie jest świadomy przedawnienia swojego zobowiązania i nie podniesie zarzutu, wtedy sąd nie weźmie tego faktu pod uwagę.

Sprawdź też: Czy po przedawnieniu długów można spać spokojnie?

Jeśli dłużnik zasadnie zgłosi przedawnienie do sądu, może liczyć na oddalenie pozwu. W sytuacji, gdy zwrócimy dług, a potem okaże się, że nie musieliśmy tego robić, ponieważ upłynął termin przedawnienia, nie możemy żądać zwrotu pieniędzy.

Przerwanie przedawnienia

Kodeks cywilny przewiduje szereg sytuacji, w których bieg przedawnienia może zostać przerwany. Może tak się stać np. w sytuacji wyrażenia chęci porozumienia się z wierzycielem, poprzez przedłużenie terminu spłaty czy zawarcie ugody. Warunki takiego porozumienia skutkują uznaniem długu przez dłużnika i od tej chwili termin przedawnienia zaczyna się liczyć od nowa. Tak samo jest, gdy wierzyciel rozpoczyna czynności przed sądem lub zostaje wszczęta egzekucja komornicza.

Uwaga! Gdy pożyczkodawca ogranicza się tylko do wysyłania pism z żądaniem spłaty długu, nie powoduje to przerwania biegu przedawnienia.

Instytucja przedawniania ma na celu porządkowanie prawne wierzytelności. Okres przedawnienia ma także mobilizować wierzycieli do działań w celu odzyskania długu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam